Skip to content

Kommuniké från årsstämma i BioArctic AB (publ)

Regulatoriskt

Stockholm den 5 maj 2022 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) höll idag sin årsstämma, varvid följande beslut fattades. Med anledning av Covid-19 genomfördes årsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultat
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att vinstmedel om 786 806 766 kronor balanseras i ny räkning. Beslutet innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelsen och styrelsearvoden
De ordinarie styrelseledamöterna Wenche Rolfsen, Ivar Verner, Håkan Englund, Pär Gellerfors, Lars Lannfelt, Lotta Ljunqvist, Mikael Smedeby och Eugen Steiner omvaldes som ledamöter i styrelsen, samtliga för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Wenche Rolfsen och Ivar Verner omvaldes till styrelseordförande respektive vice styrelseordförande.

Årsstämman beslutade styrelsearvode och arvode för utskottsarbete i enlighet med valberedningens förslag till enligt följande: 750 000 kronor till styrelsens ordförande, 300 000 kronor till styrelsens vice ordförande, 250 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget, 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet och som inte är anställda av Bolaget, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet och som inte är anställda av Bolaget. Beslutet innebär att arvodesnivån för styrelseordförande har justerats jämfört med föregående mandatperiod och att övriga arvodesnivåer är oförändrade.

Revisorn och revisorsarvoden
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mia Rutenius kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning och valberedningsinstruktion
Valberedningens förslag om principer för och inrättande av valberedning inför årsstämman 2023 godkändes av årsstämman. Även valberedningens förslag om beslut att anta instruktion för valberedningens arbete godkändes.

Ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2021
Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2021.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner 
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som gällde första gången bemyndigandet togs i anspråk.

Bolagsordning
Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning med innebörden att en ny paragraf införs i bolagsordningen vilken möjliggör för styrelsen att, i enlighet med aktiebolagslagen, samla in fullmakter och inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations 
E-post: oskar.bosson@bioarctic.se  
Tel: +46 704 10 71 80

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022, kl. 12.15 CET.

Om BioArctic AB 
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.