Skip to content

BioArctic utvecklar läkemedelskandidater för Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom i samarbete med läkemedelsbolag. BioArctic tecknar forsknings- och licensavtal med samarbetsparterna och erhåller då ersättning för forskning samt milstolpsersättningar och royalties, vilka BioArctic använder för att finansiera nya projekt. Beträffande milstolpsersättningar erhålls dessa normalt då projektet når vissa förutbestämda utvecklingsmål, till exempel start av klinisk prövning, eller att en klinisk prövning går från en fas till en senare fas. På grund av karaktären av BioArctics inkomster uppstår dessa intäktsströmmar tidsmässigt ojämnt och är svåra att förutspå.

BioArctics omsättning och resultat baseras idag huvudsakligen på intäkter av engångskaraktär enligt de forsknings- och licensavtal som Bolaget har ingått. BioArctic kommer fortsatt att fokusera på att vidareutveckla och expandera BioArctics projektportfölj. Tillgängliga finansiella resurser och det redovisade resultatet ska därför i huvudsak återinvesteras i rörelsen för finansiering av BioArctics långsiktiga mål och strategi. Styrelsens avsikt är att inte föreslå någon utdelning aktieägarna innan dess att bolaget genererar en långsiktigt uthållig lönsamhet. Eventuella framtida utdelningar och storleken därav kommer att fastställas utifrån BioArctics långsiktiga tillväxt, resultatutveckling och kapitalbehov med hänsyn tagen till vid var tid gällande mål och strategier. Utdelningen ska, i den mån utdelning föreslås, vara väl avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, omfattning och risk.