Skip to content

FDA beviljar Breakthrough Therapy designation för lecanemab i Alzheimers sjukdom

Regulatoriskt

Stockholm den 23 juni 2021 – BioArctic AB:s (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) partner Eisai meddelade idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) har beviljat lecanemab (BAN2401) Breakthrough Therapy designation. Lecanemab är en antikropp under utveckling som syftar till att minska amyloid-beta-aggregat (protofibriller) i hjärnan för behandling av Alzheimers sjukdom. 

Breakthrough Therapy designation är ett FDA-program som är avsett att underlätta och påskynda utveckling och granskning av läkemedel för allvarliga eller livshotande tillstånd. Fördelarna med att tilldelas denna status inkluderar möjlighet till mer frekvent vägledning från FDA för ett effektivt utvecklingsprogram och möjlighet till stegvis inskick och granskning av ansökan om marknadsgodkännande, samt potentiellt också en prioriterad granskning av den finala ansökan.

FDA baserar beviljandet av Breakthrough Therapy designation för lecanemab på de nyligen publicerade resultaten av den kliniska fas 2b-studien (studie 201) på 856 patienter med tidig Alzheimers sjukdom (patienter med lindrig kognitiv störning (MCI) på grund av Alzheimers sjukdom eller mild Alzheimers sjukdom), med bekräftade amyloidinlagringar i hjärnan.1 Fas 2b-studien undersökte effekten av behandling med lecanemab för att minska amyloid-beta i hjärnan och att bromsa den kliniska försämringen. Resultaten i studien visade en konsekvent minskning av klinisk försämring över flera kliniska mått och effekt på biomarkörer vid de högsta doserna.

I mars 2021 slutfördes rekryteringen av 1795 patienter med tidig Alzheimers sjukdom i fas 3-studien av lecanemab, Clarity AD. Primära resultat från studien förväntas i slutet av september 2022. Dessutom pågår för närvarande ytterligare en klinisk fas 3-studie, AHEAD 3-45, av lecanemab hos individer med preklinisk Alzheimers sjukdom, vilket innebär att de är symptomfria men har förhöjda nivåer av amyloid i hjärnan. Data från den öppna förlängningsstudien av fas 2b-studien, som presenterades vid ADPD-konferensen 2021, visade att individer som behandlats med lecanemab har en snabbt insättande minskning av amyloid-beta i hjärnan som ökar över tid.

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 juni 2021, kl. 22.10 CET.

1 Alzheimer's Research & Therapy volume 13, Article number: 80 (2021), https://alzres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13195-021-00813-8

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, vd, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations, BioArctic AB
E-post: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: 0704 10 71 80