Skip to content

Sätta en hållbar standard

BioArctics tydligaste och viktigaste bidrag till en global hållbar framtid ligger i utvecklingen av säkra och effektiva läkemedel mot sjukdomar i det centrala nervsystemet. Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete bedriver vi forskning av högsta kvalitet som bidrar med hållbara och innovativa lösningar på samhällets hälsoutmaningar. Vi eftersträvar att integrera ekonomisk och social hållbarhet på alla nivåer i verksamheten, att ständigt förbättra våra processer, vårt kvalitetssystem och vår arbetsmiljö samt att vidta åtgärder för att förebygga miljöpåverkan från vår egen verksamhet.

Vi bedriver en verksamhet som präglas av öppenhet, kreativitet och respekt för människors lika värde. Bolagets arbete med partners ska bidra till en hållbar utveckling och vara värdeskapande. Vi har identifierat mål som har en tydlig koppling till vår verksamhet inom tre huvudområden – hållbart medarbetarskap, hållbart resursutnyttjande och hållbart företagande.

Transparens

BioArctic anser att samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal är viktigt för att upptäcka och utveckla innovativa behandlingar som förbättrar livskvaliteten för patienter. Samtidigt tror vi på att samarbeten ska ske på ett öppet och transparent sätt.

Redovisningen av värdeöverföringar respektive samarbeten görs på Lif´s hemsida och kan hittas på följande länkar:

https://www.lif.se/etik/oppen-rapportering-av-vardeoverforingar/
https://lif.se/etik/samarbetsdatabaser/