VD:s och övrig koncernlednings uppgifter

Den verkställande direktören utses av styrelsen och sköter Koncernens löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

VD ansvarar för att hålla styrelsen informerad om Koncernens utveckling och rapportera om väsentliga avvikelser från fastställda affärsplaner och om händelser som har stor inverkan på Koncernens utveckling och verksamhet, samt att ta fram relevant beslutsunderlag till styrelsen exempelvis gällande etableringar, investeringar och övriga strategiska frågeställningar. Koncernledningen, som leds av VD Gunilla Osswald, består av personer med ansvar för väsentliga verksamhetsområden inom BioArctic.

Gunilla Osswald är Bolagets VD. Andra ledande befattningshavare i Bolaget är Chief Financial Officer Jan Mattsson, kommunikationsdirektör Christina Astrén Eriksson, Chief Scientific Officer Christer Möller, Chief Medical Officer Hans Basun, chef för avdelningen för immunologi och farmakologi Johanna Fälting, chef för avdelningen för biokemi och molekylärbiologi Mikael Moge samt ansvarig för Quality Assurance Mats Holmquist.

Utöver nämnda personer är styrelseledamoten Pär Gellerfors adjungerad till ledningsgruppen.

Namn Befattning Ingår i ledningsgruppen sedan Anställd i BioArctic sedan Innehav i BioArctic (1)
AK KO
Gunilla Osswald VD

2013

2013  12 800
B-aktier

5 818 (2)

Jan Mattsson CFO

2017

2017 15 000

 1 818 (3)

Christina Astrén Eriksson Kommunikationsdirektör

2017

2017 (4) 25 000

Hans Basun Chief Medical Officer

2007

2007 20 823
B-aktier

1 818 (3)

Johanna Fälting Chef för avdelningen för immunologi och farmakologi

2012

2012 10 000
B-aktier

1 818 (3)

Pär Gellerfors Senior Vice President Business Strategy (5)

2003

2003 5 759 998
A-aktier
18 026 393
B-aktier

Mats Holmquist Ansvarig för Quality Assurance

2008

2008

1 818 (3)

Mikael Moge Chef för avdelningen för biokemi och molekylärbiologi

2012

2012

455 (6)

Christer Möller Chief Scientific Officer

2006

2006 16 500
B-aktier

1 818 (3)

(1) Avser eget innehav samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier (”AK”) och köpoptioner (”KO”).
(2) Optionerna berättigar till teckning av 87 270 B-aktier i Bolaget. Vice VD 2013 och VD för Bolaget sedan 2014.
(3) Optionerna berättigar till teckning av 27 270 B-aktier i Bolaget.
(4) Uppdraget utförs på konsultbasis.
(5) Pär Gellerfors är adjungerad till ledningsgruppen. Under 2003-2014 var han VD för Bolaget.
(6) Optionerna berättigar till teckning av 6 825 B-aktier i Bolaget.