VD Gunilla Osswald presenterar BioArctic

VD har ordet den 14 oktober 2020 (delårsrapport januari – september 2020):

”Vår ambition är att utveckla framtidens läkemedel med målet att förbättra livskvaliteten för människor med sjukdomar i det centrala nervsystemet.”

För nästan exakt tre år sedan, den 12 oktober 2017, tog BioArctic steget in på börsen och Nasdaq Stockholm. Sedan dess har våra läkemedelsprojekt inom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom gjort betydande framsteg, nya projekt har tillkommit och bolagets börsvärde har mer än tredubblats. Vi är stolta och glada över att ha kunnat ta bolaget till att idag vara ett av de främsta i världen inom utvecklingen av sjukdomsmodifierande behandlingar av neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Dessa sjukdomar skapar ett stort lidande, begränsar miljontals patienters livskvalitet och orsakar enorma samhällskostnader.

BioArctics positiva utveckling fortsatte även under det här kvartalet. Vår samarbetspartner inom Alzheimers sjukdom, Eisai, startade tillsammans med Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC) ytterligare ett omfattande Fas 3-program med BAN2401. Avsikten är att studera nyttan av behandling i de allra tidigaste skedena av Alzheimers sjukdom, redan innan uppkomsten av symtom. Det nya och mycket ambitiösa programmet, som förväntas omfatta cirka 1 400 personer, understryker Eisais starka engagemang för BAN2401 och kan, om det lyckas, komma att bidra till att ännu fler personer i framtiden kan få tillgång till en behandling som har potential att bromsa sjukdomsförloppet.

Samtidigt fortgår Fas 3-studien Clarity-AD med BAN2041, vars målsättning är att bekräfta de positiva resultaten i Fas 2b-studien. Eisai räknar med att studien ska vara fullrekryterad i slutet av året och att resultaten kommer bli tillgängliga under 2022. I somras presenterades nya data från den öppna förlängningen av den tidigare genomförda Fas 2b-studien, vilka överensstämmer med läkemedelskandidaten BAN2401s goda effekt på biomarkörer och goda säkerhetsprofil. De patienter som erhöll placebo i den tidigare studien, och nu behandlas med BAN2401, uppvisar en snabb och kontinuerlig minskning av amyloidnivåer i hjärnan redan efter tre månader och ytterligare minskning efter sex och tolv månader. Förekomsten av biverkningen ARIA-E är fortsatt låg, under 10 procent av de studerade patienterna. Resultaten av de kliniska effektmåtten kommer att presenteras längre fram.

BioArctic har en projektportfölj med flera lovande egna prekliniska projekt för vilka målsättningen är att utveckla nästa generationens läkemedel. Idag är över 30 miljoner människor drabbade av Alzheimers sjukdom, ett antal som dessvärre förväntas stiga kraftigt under de närmaste decennierna när befolkningen åldras. Nyligen informerade vi om att ett av våra prekliniska projekt, AD1801, är kopplad till ApoE som är den vanligaste genetiska riskfaktorn för sjukdomen. Det nya angreppssättet skapar nya möjligheter att utveckla alternativa behandlingar för Alzheimers sjukdom.

Vårt samarbete med AbbVie för att utveckla en ny typ av behandling mot Parkinsons sjukdom fortsätter att utvecklas väl. En omfattande Fas 1-studie med ABBV-0805 pågår och AbbVie har nyligen beslutat att stoppa rekryteringen till den andra delen av Fas 1-studien för att ta fram en detaljerad plan för att avancera läkemedelskandidaten till en Fas 2-studie. ABBV-0805 har potential att bli en av de första sjukdomsmodifierande behandlingarna mot Parkinsons sjukdom, vilket skulle kunna förbättra patienternas livskvalitet.

Med engagerade, högspecialiserade och erfarna medarbetare, dedikerade akademiska och globala industriella partners samt cirka 1 miljard kronor i kassan fortsätter bolaget sitt arbete som syftar till att erbjuda patienter nya effektiva läkemedel. I den tidiga projektportföljen ligger fokus på vår satsning inom blod-hjärnbarriärteknologin och på våra egna läkemedelsprojekt inriktade på sjukdomar i det centrala nervsystemet. Som en konsekvens av covid-19-pandemin har vi anpassat våra arbetsprocesser och det är glädjande att kunna konstatera att bolagets egna projekt fortsätter att utvecklas enligt plan. Efter tre framgångsrika år som börsnoterat bolag fortsätter vi vårt arbete för att kunna erbjuda sjukdomsmodifierande behandlingar för patienter med neurodegenerativa sjukdomar, allt baserat på högkvalitativ forskning som vilar på solid vetenskaplig grund.

Gunilla Osswald
Verkställande direktör, BioArctic AB (publ)