VD Gunilla Osswald presenterar BioArctic

VD har ordet den 10 juli 2020 (delårsrapport januari – juni 2020):

”Vår ambition är att utveckla framtidens läkemedel som förbättrar livskvaliteten för människor med sjukdomar i det centrala nervsystemet.”

Vår verksamhet utvecklades enligt plan under det gångna kvartalet, detta trots den pågående covid-19 pandemin som skapar ett stort lidande och påverkan på människor och företag runt om i världen. BioArctic gör, tillsammans med våra samarbetspartners, det yttersta för att viruspandemin inte ska påverka det viktiga arbetet med att utveckla bättre behandlingar för patienter med neurodegenerativa sjukdomar. Så här långt har vi lyckats – och läkemedelsprojekten fortsätter att utvecklas väl.

Att BioArctic har goda förutsättningar att göra skillnad för patienterna är resultatet av våra kompetenta medarbetares innovativa förmåga och hårda arbete samt framgångsrika samarbeten. Med över 1 miljard kronor i kassan kan vi göra betydande satsningar på våra helägda, tidiga forskningsprojekt. Samtidigt har vi etablerade partnerskap med ledande globala aktörer som finansierar och driver utvecklingen av våra längst framskridna läkemedelskandidater mot Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.

Vi har byggt upp en bred och attraktiv projektportfölj som sträcker sig från tidig forskning till Fas 3-projekt och vårt dokumenterat goda renommé som samarbetspartner ger oss utmärkta förutsättningar att knyta till oss ytterligare globala läkemedelsföretag. Vår affärsmodell, med framgångsrika samarbeten med internationella läkemedelsföretag, säkerställer en hög kvalitet, effektiva processer och därmed en ökad sannolikhet att sjukdomsmodifierade behandlingar kan nå hela vägen till patienterna.

BioArctics partner AbbVie, som driver ABBV-0805, har beslutat att stoppa rekryteringen till den andra delen av Fas 1-studien hos patienter med Parkinsons sjukdom och initierat ett arbete med en detaljerad plan för att accelerera projektet till Fas 2. Jag är glad att AbbVie visar ett sådant engagemang i projektet att man redan nu förbereder för möjligheten att gå in i nästa kliniska fas, vilket samtidigt minskar risken för förseningar.

Eisai, vår samarbetspartner inom Alzheimerområdet, fortsätter att visa ett stort engagemang för vår längst framskridna läkemedelskandidat BAN2401 och vi gläds åt att utvecklingsprogrammet successivt breddas. Den pågående registreringsgrundande Fas 3-studien inom tidig Alzheimers sjukdom (Clarity AD) har under kvartalet expanderats till fler länder, bland annat till Sverige som ju är denna unika antikropps ursprung. Nu närmar sig dessutom starten av ytterligare ett Fas 3-program – denna gång i syfte att utvärdera effekten av BAN2401 på preklinisk asymtomatisk Alzheimers sjukdom. Den omfattande Fas 2b-studie som tidigare genomförts visar att BAN2401 har en unik potential som behandling av tidig Alzheimers sjukdom. Om vår läkemedelskandidat dessutom visar sig ha effekt på prekliniska stadier av sjukdomen så skulle detta signifikant förbättra livskvaliteten för patienter med Alzheimers sjukdom världen över.

BioArctic kommunicerade i slutet av förra året två nya läkemedelsprojekt. Tillsammans med den utökade satsningen på vårt program att utveckla en teknik för att underlätta passagen av antikroppsläkemedel in i hjärnan, har dessa forskningsprojekt en stor medicinsk och kommersiell potential.  Vi ser fram emot att ge mer information om dessa projekt så snart vi kunnat säkra patent för vår forskning.

I ett annat av våra tidiga projekt, AD1801, har vi nyligen meddelat att vi inlett ett forskningssamarbete med Oslo Universitet. Projektets verkningsmekanism är kopplad till ApoE, vilket är den viktigaste genetiska riskfaktorn för att utveckla Alzheimers sjukdom. En antikropp med denna mekanism kan utgöra ett värdefullt komplement till de läkemedelskandidater som utnyttjar andra verkningsmekanismer.

Sammantaget kan vi konstatera att vi har en bred och diversifierad portfölj av projekt som är byggd på solid vetenskap, framgångsrika samarbeten och en stark finansiell ställning. Jag är stolt över att leda en organisation med så kompetenta och dedikerade medarbetare, som trots en pågående pandemi kraftfullt fortsätter arbetet med att skapa nya behandlingar som kan förbättra livet för patienter med neurodegenerativa sjukdomar och deras anhöriga.

Gunilla Osswald
Verkställande direktör, BioArctic AB (publ)