VD Gunilla Osswald presenterar BioArctic

VD har ordet den 24 oktober (delårsrapport januari – september 2019):

BioArctic fokuserar på sjukdomar i det centrala nervsystemet med stora medicinska behov som idag inte kan tillgodoses. Vårt arbete bygger på banbrytande vetenskapliga upptäckter. Våra forskare samarbetar med strategiska partners som forskargrupper på universitet och stora läkemedelsbolag.

Under kvartalet fick vi ytterligare extern bekräftelse av den nyskapande världsledande forskning som ligger till grund för vårt arbete med att utveckla en säker och effektiv behandling för Alzheimers sjukdom. Vid Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) i juli, mottog BioArctics medgrundare professor Lars Lannfelt, en av världens mest prestigefyllda utmärkelser inom Alzheimerforskning –”Lifetime Achievement Award” – för sina upptäckter och forskning inom Alzheimers sjukdom, vilket har lett till läkemedelskandidaten BAN2401. Vi är mycket glada och stolta över att Lars Lannfelt uppmärksammats för sitt betydande vetenskapliga bidrag till forskningsfältet och för BioArctics forskning.

Antikroppen BAN2401 är särskilt designad och framtagen för att selektivt binda och eliminera till de skadliga former av amyloid-beta, så kallade protofibriller, vilka anses bidra till utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Denna unika bindningsprofil har ytterligare bekräftats då nya data presenterades i juli på AAIC. Resultaten stämmer väl överens med tidigare studier av BAN2401, och bekräftade även att BAN2401 skiljer sig från andra amyloidbeta-antikroppar. Den stora Fas 2b-studien med BAN2401 har framgångsrikt visat konsistenta effekter på klinisk funktion och biomarkörer, samt en god biverkningsprofil. Vår samarbetspartner Eisai presenterade ytterligare stödjande data från denna studie vid AAIC i juli. Sammantaget stärker dessa resultat BioArctics övertygelse om att BAN2401:s unika bindningsprofil är viktig och att den särskiljer sig från andra antikroppar.

Vår partner Eisai har fortsatt att utveckla BAN2401 där varje steg har baserats på starka data från den föregående fasen. Den globala bekräftande Fas 3-studien (Clarity AD) med BAN2401 som är baserad på resultaten från Fas 2b-studien pågår. Eisai förväntar sig studieresultat under 2022. Eisai har även starkt engagerat sig i den övergripande utvecklingen av BAN2401. Förutom den pågående Fas 3-studien pågår en öppen Fas 2b-förlängningsstudie med BAN2401 och ytterligare en klinisk prövning med BAN2401 i syfte att förebygga Alzheimers sjukdom vilken planeras starta under 2020.

BioArctics balanserade projektportfölj, som består av projekt från tidig forskningsfas till sen klinisk fas, har utvecklats väl. Under året har tre projekt avancerat till nästa kliniska fas i sina respektive utvecklingsprogram.

I Parkinsonprogrammet fortsätter vår partner AbbVie Fas 1-studien med läkemedelskandidaten ABBV-0805. BioArctic fortsätter att driva två ytterligare projekt, som är i forskningsfas, inom ramen för det pågående samarbetet med AbbVie.

Studien med SC0806 för komplett ryggmärgsskada har fortskridit enligt plan. Vi får resultaten från interimsanalysen från den första panelen i studien under fjärde kvartalet 2019/första kvartalet 2020. Det är första gången som förutom säkerhet också effekten av SC0806 utvärderas.

Forskningen med teknikplattformen vilken syftar till att underlätta passage av antikroppar över blod-hjärnbarriären utvecklas väl. Vi är tacksamma för det Vinnova-anslag som vi och Uppsala universitet har fått tidigare i år. Vi gläds också åt att vi har lyckats rekrytera världsledande forskare i området. Forskningen befinner sig på ett tidigt stadium, men har redan visat mycket lovande resultat och teknologin har en stor potential vid behandling av flera olika sjukdomar i hjärnan.BioArctics finansiella ställning är fortsatt stark. Våra strategiska partners finansierar och driver de kostsamma kliniska studierna i Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Vidare finansierar anslag stora delar av den kliniska utvecklingen av vårt ryggmärgsskadeprojekt. Dessutom har samarbetsprojektens framgångar genererat intäkter till BioArctic för uppnådda milstolpar, den senaste i maj 2019 om 15 MEUR från Eisai för starten av den kliniska Fas 3-studien med BAN2401.

Vår ambition är att utveckla framtidens läkemedel som förbättrar livskvaliteten för människor med sjukdomar i det centrala nervsystemet. Bolagets kassa är fortsatt stark vilket skapar möjligheter för en spännande utveckling av BioArctic.