Skip to content

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i BioArctic AB

Regulatoriskt

Stockholm den 24 mars 2020 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar att valberedningen för BioArctic AB (publ) lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 7 maj 2020 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att omval sker av styrelseledamöterna Wenche Rolfsen, Ivar Verner, Lars Lannfelt, Pär Gellerfors, Hans Ekelund, Eugen Steiner och Mikael Smedeby samt att nyval sker av Håkan Englund för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Wenche Rolfsen som styrelseordförande samt Ivar Verner som vice styrelseordförande.

Styrelseledamoten Ewa Björling har meddelat valberedningen att hon inte ställer upp för omval.

Håkan Englund är utbildad kemist och ekonom från KTH respektive Uppsala Universitet och har mer än 40 års erfarenhet från life science-industrin. Håkan Englund har haft flera ledande kommersiella roller med inriktning mot försäljning och marknadsföring inom Pharmaciakoncernen och bedöms kunna tillföra styrelsen värdefull kompetens inom dessa områden. Håkan Englund har också erfarenhet från flera styrelseuppdrag i såväl publika som privata bolag inom life science-sektorn. Håkan Englund är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och dess större aktieägare.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till BioArctics styrelse, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.bioarctic.se i samband med att kallelsen till årsstämman 2020 utfärdas, vilket beräknas ske omkring den 8 april 2020.

Valberedningen har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2019 och består av Gunnar Blix (ordförande), utsedd av Tredje AP-fonden, Margareta Öhrvall, utsedd av Demban AB samt Claes Andersson, utsedd av Ackelsta AB. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 5 november 2019 och har hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Ledamöterna i valberedningen har utsetts av aktieägare som tillsammans representerar cirka 64 procent av aktierna och cirka 85 procent av rösterna i bolaget. Styrelsens ordförande har varit adjungerad vid valberedningens sammanträden.

Valberedningen i BioArctic AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta
Gunnar Blix, valberedningens ordförande, telefon 08 555 17 173
Wenche Rolfsen, styrelsens ordförande, telefon 073 331 91 56

Den här informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2020, kl. 08:00 CET.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.