Valberedningen

Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning vars uppdrag ska omfatta beredning och upprättande av förslag till val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, ordförande vid stämma samt revisorer. Valberedningen ska också föreslå arvode till styrelseledamöter och revisorer.

Enligt beslut vid årsstämman i BioArctic den 15 maj 2018 ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2019 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2018 och ber dem utse en representant vardera att utgöra valberedning. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska ytterligare aktieägare tillfrågas intill dess att valberedningen består av tre ledamöter.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen representerar bolagets aktieägare och ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande, eventuell vice ordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), beslut om principer för utseende av valberedning samt ordförande vid årsstämman.

Som underlag för sin utvärdering av styrelsens sammansättning har valberedningen haft tillgång till den utvärdering styrelsen genomfört samt även haft möjlighet att träffa styrelsens ledamöter individuellt. Baserat på denna utvärdering samt möjligheten att beakta förslag på nya styrelseledamöter arbetar valberedningen fram ett förslag till styrelse som offentliggörs i samband med kallelsen till årsstämman 2019. Revisorer utses av årsstämman varje år.