Uppsala universitet och BioArctic får anslag om 5 miljoner

Uppsala universitet och BioArctic har fått ett anslag om 5 miljoner kronor från Vinnova för ett gemensamt forskningsprojekt kring minskade kostnader och förbättrad säkerhet vid immunoterapi för hjärnsjukdomar.

Vinnova och Vetenskapsrådet leder ett forskningsprogram som syftar till att göra Sverige världsledande inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel. Elva projekt som drivs i samarbete mellan akademien, industrin och vårdgivare har valts ut för finansiering. Programmet har initierats av den svenska regeringen och är en del av det nationella strategiska samverkansprogrammet för life science.

”Vi är mycket tacksamma för anslaget till detta viktiga forskningsprojekt. Forskningsarbetet, som vi bedriver tillsammans med Uppsala universitet, har som mål att förbättra penetrationen av antikroppar in i hjärnan, så att lägre doser kan resultera i mindre biverkningar och minskade kostnader”, säger Gunilla Osswald, vd för BioArctic.

Kliniska prövningar med monoklonala antikroppar tyder på att dessa läkemedel inom en snar framtid kan användas för att behandla Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Att utveckla antikroppar är mycket kostsamt, framför allt på grund av de höga produktionskostnaderna och det faktum att endast 0,1 – 0,2% av de antikroppar som administreras perifert kommer att passera in i hjärnan. Forskningsgruppen vid Rudbecklaboratoriet i Uppsala har nyligen i samarbete med BioArctic utvecklat en strategi för att öka upptaget i hjärnan via receptormedierad transcytos genom blod-hjärnbarriären. Monovalent bindning till transferrinreceptorn resulterar i en upp till hundra gånger förhöjd koncentration av antikroppar i hjärnan. Lägre doser kan därför ges till patienterna, vilket leder till minskade biverkningar och lägre kostnader för läkemedlet. En ny plattform utvecklas för effektiv expression av bispecifika antikroppar. Effekten av de bispecifika antikropparna kommer att utvärderas genom PET-kameraundersökning i prekliniska djurmodeller. Så vitt BioArctic vet är detta den mest effektiva metoden för att föra in substanser i hjärnan som beskrivits i prekliniska försök.

Referens: Hultqvist G, Syvänen S, Fang XT, Lannfelt L, Sehlin D. Bivalent brain shuttle increases antibody uptake by monovalent binding to the transferrin receptor. Theranostics, in press.