Uppförandekod

BioArctic vill åstadkomma ett mervärde för BioArctics intressenter utan att kompromissa med frågeställningar inom miljö, arbetsmiljö och ansvar för samhället. Ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande är en integrerad del av BioArctics långsiktiga affärsstrategi.

Genom uppförandekoden anges hur företaget tar ansvar för att beakta mänskliga rättigheter för dem som påverkas av företagets verksamhet, samt att bidra till en hållbar utveckling.