Styrelsens utskott

Revisionsutskottet

Styrelsens revisionsutskott ska bestå av minst tre ledamöter varav en ska vara ordförande och arbetar enligt en instruktion som antagits av styrelsen. Revisionsutskottets uppgifter är huvudsakligen att övervaka bolagets finansiella ställning, att övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, att hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt att granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet.

Revisionsutskottet godkänner eventuella tilläggsuppdrag för de externa revisorerna och gör en genomgång av tilläggsuppdragen med avseende på deras oberoende. Revisionsutskottet ska också bistå valberedningen vid förslag till val och arvodering av bolagets revisor samt fortlöpande träffa bolagets revisor. Revisionsutskottets samtliga möten protokollförs och avrapporteras i samband med styrelsens beslutsfattande.

Revisionsutskottet består av Ivar Verner (ordförande), Hans Ekelund och Eugen Steiner.

Ersättningsutskottet

Styrelsens ersättningsutskott ska bestå av minst tre ledamöter varav en ska vara ordförande. Utskottet arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen. Ersättningsutskottets uppgifter är huvudsakligen att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för VD och andra ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet ska också följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om. Ersättningsutskottets samtliga möten protokollförs och protokollen tillställs styrelsen tillsammans med muntlig avrapportering i samband med styrelsens beslutsfattande.

Ersättningsutskottet består av Wenche Rolfsen (ordförande), Hans Ekelund och Eugen Steiner.

Forskningsutskottet

Styrelsens forskningsutskott ska bestå av minst en ledamot varav en ska vara ordförande och tillika sammankallande. Förutom ordförande består forskningsutskottet av CSO (Chief Scientific Officer) som adjungerad. Beroende på vilka områden som berörs adjungeras de forskare vars kompetens behövs för de frågeställningar som hanteras. Även externa forskare kan vid behov delta. Forskningsutskottet arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen och är rådgivande till styrelsen och VD. Forskningsutskottets uppgifter är huvudsakligen att identifiera och utvärdera forskningsområden och sjukdomsindikationer där BioArctic kan utveckla kommersiellt framgångsrika produkter.

Ersättningsutskottet består av Lars Lannfelt (ordförande).