Styrelsens utskott

Revisionsutskottet

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att stödja styrelsen i arbetet med att uppfylla sitt ansvar inom finansiell rapportering inklusive redovisning, revision, intern kontroll, internrevision och riskhantering. Revisionsutskottet säkerställer också löpande en kontakt med bolagets revisorer, håller sig informerad och delaktig i beslut som rör finansieringsfrågor, risker, bolagets årsredovisning och internkontroll. Revisionsutskottet ansvarar även för att granska och utvärdera revisorns arbete. Revisionsutskottet arbetar efter en av styrelsen fastställd instruktion och samtliga möten protokollförs och avrapporteras i samband med styrelsens möten.

Ledamöter i revisionsutskottet 2020–2021

  • Ivar Verner (ordförande)
  • Mikael Smedeby (ledamot)
  • Eugen Steiner (ledamot)

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgift är att lämna förslag till styrelsen vad gäller ersättning till vd, ersättningsprinciper och andra anställningsvillkor för ledningen samt följa och utvärdera pågående rörliga ersättningar och långsiktiga optionsprogram. Ersättningsutskottet arbetar efter en av styrelsen fastställd arbetsordning och samtliga möten protokollförs och protokollen avrapporteras till styrelsen.

Ledamöter i ersättningsutskottet 2020–2021

  • Wenche Rolfsen (ordförande)
  • Hans Ekelund (ledamot)
  • Eugen Steiner (ledamot)

Forskningsutskottet

BioArctics verksamhet är starkt vetenskapligt inriktad med läkemedelsprojekt i tidig och sen fas varvid bolagets även har ett forskningsutskott med fokus på behandling av vetenskapliga frågeställningar. Forskningsutskottet arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen och är rådgivande till styrelse och vd. I forskningsutskottet ingår en ordinarie ledamot samt forskningschef (CSO) som adjungerad. Därtill kan interna och externa forskare delta beroende på vilka områden som diskuteras. Forskningsutskottets uppgifter är huvudsakligen att identifiera och utvärdera forskningsområden och sjukdomsindikationer där BioArctic kan utveckla kommersiellt framgångsrika produkter. Forskningsutskottets samtliga möten protokollförs och redogörs för på styrelsemötena.

Ledamot i forskningsutskottet 2020–2021

  • Lars Lannfelt, Senior Vice President för samarbeten med universitet (ordförande)