Styrelsens sammansättning

Enligt BioArctics bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna väljs normalt årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma, men ytterligare styrelseledamöter kan väljas under året vid en extra bolagsstämma.

Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter: Wenche Rolfsen (ordförande), Ivar Verner (vice ordförande), Hans Ekelund, Pär Gellerfors, Lars Lannfelt och Eugen Steiner. Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller till slutet av nästa årsstämma, vilken kommer att hållas under första halvåret 2018. Var och en av styrelseledamöterna äger dock rätt att när som helst frånträda uppdraget.

Enligt Koden ska en majoritet av styrelsens ledamöter vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst två av de ledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen ska också vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Därutöver får högst en styrelseledamot arbeta i Bolagets ledning eller i ledningen av Bolagets dotterbolag.

Styrelsen har gjort bedömningen att Wenche Rolfsen, Ivar Verner, Hans Ekelund och Eugen Steiner är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som större aktieägare. Styrelsen sammansättning uppfyller därmed Kodens krav på oberoende.

Styrelseledamöterna, deras befattning, när de valdes första gången och om de anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare beskrivs i tabellen nedan.

Namn Befattning Styrelseledamot sedan Oberoende i förhållande till Innehav i BioArctic (1)
Bolaget och dess ledning Större aktie-ägare AK KO
Wenche Rolfsen

Ordförande

2016 (ordförande 2017)

Ja Ja 19 200
B-aktier
1 818 (2)
Ivar Verner

Ledamot och vice ordförande

2010
(vice ordförande 2017)

Ja Ja 72 500
B-aktier
1 818 (2)
Hans Ekelund

Ledamot

2014

Ja Ja 42 500
B-aktier
 1 818 (2)
Pär Gellerfors

Ledamot

2003

Nej Nej 5 759 998
A-aktier
18 026 393
B-aktier

Lars Lannfelt

Ledamot

2006 (suppleant under perioden 2003-2006)

Nej Nej 8 639 998
A-aktier
27 038 088
B-aktier
Eugen Steiner

Ledamot

2017

Ja Ja 40 000 1 818
(1) Avser eget innehav samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier (”AK”) och köpoptioner (”KO”).
(2) Optionerna berättigar till teckning av 27 270 B-aktier i Bolaget.