Styrelsens arbete

Styrelsens ansvar och uppgifter

Styrelsen är BioArctics näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Styrelsen är övergripande ansvarig för bolagets organisation och förvaltning av BioArctics verksamhet samt verkar för att skapa långsiktigt värde för aktieägare och andra intressenter. Styrelsen ansvarar tillsammans med ledningen för den övergripande strategin, bolagets finansiering och finansiell ställning samt verkar för att bolaget har en god riskhantering och intern kontroll.

Styrelsens arbete och utvärdering av styrelsen

Styrelsens arbete och utvärdering av styrelsen Styrelsens arbete och uppgifter regleras i aktiebolagslagen, i BioArctics bolagsordning samt i styrelsens arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens funktioner, arbetsuppgifter, beslutsordning inom bolaget, styrelsens mötesordning, ordförandens arbetsuppgifter samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören. Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott och den verkställande direktören.

Styrelsens uppgifter är att löpande följa upp den strategiska inriktningen, den ekonomiska utvecklingen, samt bolagets rutiner, processer och kontroll för att upprätthålla en väl fungerade verksamhet. Till styrelsens uppgifter hör även att bidra till en god kvalitet på den ekonomiska rapporteringen, internkontrollen samt att utvärdera fastställda riktlinjer för ledande befattningshavare. Styrelsen är även ansvarig för att löpande utvärdera bolagets vd samt ta del av den årliga revisionen som genomförs av Grant Thornton Sweden AB med Mia Rutenius som ansvarig revisor.

Styrelsens ordförande, som väljs av årsstämman, har ett extra ansvar för att styra och leda styrelsens arbete samt att säkerställa att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt, och att styrelsen fullgör sina åtaganden i enlighet med aktiebolagslagen och styrelsens arbetsordning. Ordföranden ska vidare samråda med verkställande direktören i strategiska frågor samt kontrollera att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt. Styrelseordföranden ansvarar för kontakter med aktieägarna i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen.  Styrelseordförande är även ansvarig för att en styrelseutvärdering, där samtliga styrelseledamöter utvärderar sitt arbete under det föregående året, görs. Utvärderingen inkluderar även arbetet i revisions-, ersättnings-, och forskningsutskottet. Styrelseutvärderingen presenteras för valberedningen.

Det är styrelsens ordförande som tillsammans med bolagets vd som planerar styrelsemötena. Styrelsen sammanträder efter ett årligen fastställt mötesschema. Vid varje ordinarie styrelsemöte ges en uppdatering av verksamheten och finansiell uppföljning. Dessa rapporter sammanställs av verkställande direktören och CFO. Under 2019 har även frågor avseende bolagets strategi, projektportfölj, nuvarande och potentiella samarbetspartners, organisation och kompetensbehov behandlats. Bolagets revisor deltog i det mötet som behandlade årsbokslutet, två möten i revisionsutskottet samt vid styrelsemötet som behandlade bolagets internkontroll. På så sätt har styrelsen och revisorn fått tillfälle att diskutera verksamheten, redovisningsfrågor och revisionsarbetet.