BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet.

Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential.

Mål och strategi

Vår ambition är att bygga en innovativ och konkurrenskraftig portfölj av läkemedelskandidater, diagnostik och teknologi för de behandlingsområden vi är verksamma inom.

Samarbeten och partnerskap

Vi strävar efter att vara en attraktiv och ledande partner inom våra forskningsområden för forskargrupper på universitet, i läkemedelsföretag och inom sjukvårdssektorn.

Kultur och värdegrund

För att vi ska uppnå vår vision och mission uppmuntrar BioArctic en stark kultur av nyfikenhet och innovation hos våra medarbetare och samarbetspartners.