Revision

Extern revision

Bolagets revisor utses av bolagsstämman. Revisorn ska granska ett bolags årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Detta sker normalt åtminstone två gånger per år, då minst en kvartalsrapport, förutom årsredovisningen, ska granskas av revisorn.

Externa revisorer

Grant Thornton Sweden AB (Sveavägen 20, Box 7623, 103 94 Stockholm) är Bolagets revisor.  Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Mia Rutenius. Mia Rutenius är medlem i FAR.

Ersättning till revisorn

Beslut om ersättning till revisorn fattas av bolagsstämman, efter förslag från valberedningen.