Revision

Extern revision

Bolagets revisor utses av bolagsstämman. Revisorn ska granska ett bolags årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Detta sker normalt åtminstone två gånger per år, då minst en kvartalsrapport, förutom årsredovisningen, ska granskas av revisorn.

Externa revisorer

Vid årsstämman den 31 maj 2017 valdes revisionsfirman Grant Thornton Sweden AB (Sveavägen 20, Box 7623, 103 94 Stockholm) till Bolagets revisorer för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under 2018.

Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Mia Rutenius. Mia Rutenius är medlem i FAR.

Grant Thornton Sweden AB har varit Bolagets revisor även för räkenskapsåren 2015, 2016 och fram till årsstämman 2017. Auktoriserade revisorn Rutger Nordström var huvudansvarig revisor till och med årsstämman 2017. Mia Rutenius utsågs till ny huvudansvarig revisor vid årsstämman 2017 i syfte att uppfylla de krav på erfarenhet som gäller för revisorer i noterade bolag.

Ersättning till revisorn

Beslut om ersättning till revisorn fattas av bolagsstämman, efter förslag från valberedningen. Vid årsstämman den 31 maj 2017 beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd löpande räkning.