Skip to content

Nya lecanemab-data presenterades på Alzheimers Association International Conference (AAIC)

BioArctic AB:s partner Eisai presenterade nya data om Lecanemab back-up, en antikropp riktad mot protofibriller av amyloid beta (Aβ) under utveckling för behandling av mild kognitiv störning (MCI) och mild Alzheimers sjukdom (gemensamt benämnt tidig Alzheimers sjukdom) med bekräftad amyloidpatologi i hjärnan, vid Alzheimers Association International Conference (AAIC), som hölls på plats i, och virtuellt från, San Diego, California den 31 juli till 4 augusti 2022.

Eisai presenterade under kongressen en muntlig presentation och åtta posters med data avseende lecanemab programmet. Nya data angående en subkutan formulering av lecanemab var en av höjdpunkterna. Resultaten har använts för att definiera en lämplig subkutan dosering, som nu utvärderas ytterligare i den öppna förlängningsstudien av fas 3-studien Clarity AD. Ytterligare en höjdpunkt var presentationen av en modellering av hur ApoE4 genotyp påverkar förekomsten av biverkningen ARIA-E hos patienter som behandlas med lecanemab. Modelleringen predicerade incidensen av ARIA-E i både ApoE4-bärare (homo- och heterozygoter) och icke-bärare med resultat som överensstämmer väl med vad som har observerats i fas 2b-studien och dess öppna förlängningsstudie.