Mångfald

Med mångfald menas variation och bredd av människor, tankar och uppfattningar, vilket innebär en blandning av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vårt arbete med mångfald innebär:

  • Att inte diskriminera
  • Att värdesätta mångfald
  • Att hantera mångfald

BioArctics gemensamma utgångspunkt är att alla medarbetare har lika värde och samma möjligheter, oavsett bakgrund och individuella olikheter, samt att dessa olikheter i samspel ökar utvecklings- och förändringskraften och blir en tillgång för organisationen.