Lecanemab (BAN2401) – Alzheimers sjukdom

Lecanemab (BAN2401), en humaniserad monoklonal antikropp, binder selektivt till de lösliga, skadliga aggregaten av amyloid-beta, som anses medverka i den neurodegenerativa processen i Alzheimers sjukdom, och eliminerar dessa. Antikroppens unika profil är höggradigt selektiv för amyloid-beta oligomerer/protofibriller i hjärnan. BioArctics antagande är att BAN2401:s unika bindningsprofil är viktig och skiljer sig från andra amyloidbeta-antikroppar.

Lecanemab är under klinisk utveckling som bolagets första immunterapi som är utvecklad med BioArctics patenterade teknologi. Projektet bygger på forskning från Uppsala universitet. BioArctics partner Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen av lecanemab för Alzheimers sjukdom.

Lecanemabs unika bindningsprofil har bekräftats i data som har presenterats vid flera internationella kongresser. Sammantaget stärker de olika resultaten BioArctics övertygelse om att lecanemabs unika bindningsprofil är viktig och att den skiljer sig från andra amyloidbeta-antikroppar. Detaljer om bindningsprofilen har bland annat presenterats av professor Lars Lannfelt på AAIC-konferensen, (Alzheimer’s Association International Conference®) i juli 2019 och på CTAD-konferenserna (Clinical Trials on Alzheimer’s Disease) i december 2019 och november 2021.

Klinisk utveckling av lecanemab i tidig Alzheimers sjukdom

Eisai driver två globala Fas 3-studier med lecanemab, dels i tidiga Alzheimerpatienter (Clarity AD) dels i personer med förhöjda nivåer av amyloid i hjärnan som ännu inte utvecklat symptom för Alzheimers sjukdom (AHEAD 3-45).

Clarity AD är den registreringsgrundande och bekräftande Fas 3-studien. Den bygger på Fas 2b-studien med 856 patienter med tidig Alzheimers sjukdom som visade dosberoende, kliniskt betydelsefulla och statistiskt signifikanta effekter av lecanemab på flera kliniska effektparametrar och biomarkörer samt god tolerabilitet.

Clarity AD är en global, placebokontrollerad, dubbelblind, randomiserad, parallellgruppsstudie med 1 795 patienter med tidig Alzheimers sjukdom. Dessa patienter har mild kognitiv störning till följd av Alzheimers sjukdom eller mild Alzheimers sjukdom. Patienterna fördelas jämnt i två grupper som får intravenöst dropp två gånger i månaden, antingen med placebo eller med lecanemab 10 mg/kg. Primärt effektmått är förändringen jämfört med baslinjen i kognitions- och funktionsskalan Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes (CDR-SB) efter 18 månaders behandling. Förändringar i de kliniska skalorna AD composite score (ADCOMS) och AD Assessment Scale-Cognitive Subscale (ADAS-Cog) är viktiga sekundära effektmått, tillsammans med amyloidnivåerna i hjärnan mätta med amyloid-PET. Enligt Eisai är målet att erhålla primära studiedata i slutet av september 2022 och därefter ansöka om fullständigt marknadsgodkännande.

En öppen förlängningsstudie, utan placebokontroll, med fortsatt behandling med lecanemab med högsta dosen för samtliga deltagare i Fas 2b-studien pågår. Under 2020 presenterade Eisai data från studien som visade att patienter som tidigare hade erhållit placebo i Fas 2b-studien efter tre, sex och tolv månaders behandling med lecanemab erhöll en snabb och kontinuerlig minskning av amyloidnivåer i hjärnan. Vidare presenterades en fortsatt låg frekvens av biverkningen ARIA-E, hos under 10 procent av patienterna, vid behandling med lecanemab. Denna bild stärktes ytterligare i mars 2021 då Eisai presenterade resultat som visar en minskning av amyloidnivåer i hjärnan som i genomsnitt kvarstod i minst två år efter att behandlingen avslutades. Samtidigt konstaterades att när lecanemab gavs i en dos om 10 mg/kg varannan vecka så minskade amyloidnivåerna i hjärnan hos mer än 80 procent av patienterna till nivåer under det som definierar Alzheimers sjukdom. Dessa resultat erhölls både i huvudstudien och i den öppna förlängningsstudien. I juli 2021 presenterade Eisai för första gången kliniska data från en liten kohort av deltagare i den öppna fas 2b-förlängningsstudien. Resultaten visade behandlingssvar på kliniska skalor såsom ADCOMS, CDR-SB och ADAS-Cog hos nyligen lecanemab-behandlade och tidigare placebo-behandlade patienter med tidig Alzheimers sjukdom, vilket gav ytterligare stöd för effektresultaten som sågs i den stora placebokontrollerade fas 2b-studien.

Lecanemab har en unik bindningsprofil som skiljer sig från andra antikroppar mot amyloid-beta. Den unika bindningsprofilen för lecanemab har bekräftats i laboratorieanalyser som pågår parallellt med det kliniska utvecklingsprogrammet. BioArctic har ett pågående forskningssamarbete med Eisai i syfte att ytterligare fördjupa kunskaperna kring lecanemabs unika bindningsprofil.

Lecanemab har valts för utvärdering av Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC) och Eisai i ett andra Fas 3-program som syftar till att utvärdera effekten av läkemedelskandidaten på preklinisk asymtomatisk Alzheimers sjukdom (AHEAD 3-45). Programmet, som startades 2020, inkluderar personer som befinner sig i ett mycket tidigt skede av sjukdomsförloppet och har hög risk att insjukna. Programmet, består av två kliniska delstudier, A3 och A45. Efter en gemensam screeningprocess inkluderas deltagarna i en av de randomiserade, dubbelblindade och placebokontrollerade delstudierna baserat på nivån av amyloid-beta i hjärnan hos den enskilda individen. AHEAD 3-45 är ett globalt program som innefattar cirka 1 400 personer.

I juni 2021 beviljades lecanemab Breakthrough Therapy designation, ett FDA-program som är avsett att underlätta och påskynda utveckling och granskning av läkemedel för allvarliga eller livshotande tillstånd. Denna status inkluderar möjligheten till mer frekvent vägledning från FDA för ett effektivt utvecklingsprogram, möjlighet till stegvis inskick och granskning av ansökan om marknadsgodkännande, samt potentiellt en prioriterad granskning av den finala ansökan.

I september 2021 meddelade Eisai att bolaget har inlett en stegvis ansökan till FDA för godkännande av lecanemab vid tidig Alzheimers sjukdom. Ansökan om marknadsgodkännande, som lämnas in för granskning under förfarandet för ett accelererat godkännande (accelerated approval), baseras främst på kliniska, biomarkör- och säkerhetsdata från fas 2b-studie av lecanemab med personer med tidig Alzheimers sjukdom och bekräftad Aβ-patologi. Även data från den öppna Fas 2b-förlängningsstudien samt säkerhetsdata från Clarity AD i blindad form kommer att inkluderas för att stödja ansökan om marknadsgodkännande.