Komplett ryggmärgsskada

En ryggmärgsskada inträffar när trauma eller sjukdom skadar ryggmärgen och resulterar i partiell eller total förlamning.

Graden av förlamning beror på platsen för skadan, d.v.s. i nacken eller ryggen. Efter komplett ryggmärgsskada drabbas patienten även av andra förödande symtom utöver förlamning som känselbortfall, inkontinens, smärta och trycksår. Skadan resulterar i avsevärt försämrad livskvalitet och stora kostnader för samhället.

Komplett ryggmärgsskada är ett tillstånd där det idag inte finns någon behandling tillgänglig. Antalet patientfall i en viss population under en avgränsad tid varierar mellan 12,7 och 44,3 per miljon invånare beroende på land. Omkring 40 procent av dessa patienter beräknas ha kompletta ryggmärgsskador. Patienterna är ofta unga män som varit inblandade i olyckor.

Att reparera en permanent skadad ryggmärg har utgjort en enorm utmaning. Den dåliga prognosen i kombination med avsaknaden av effektiva behandlingar för att återställa funktioner har gjort att samhället fokuserat på att tillhandahålla basala och väsentliga långsiktiga vårdtjänster.

Vårt sätt att behandla komplett ryggmärgsskada

BioArctic har utvecklat en innovativ kombination av en medicinteknisk produkt (implantat) och ett läkemedel, tillväxtfaktorn FGF1, för behandling av komplett ryggmärgsskada.

BioArctics innovativa potentiella regenerativa behandlingskoncept, SC0806, består av ett biologiskt nedbrytbart implantat med ett tillagt läkemedel, tillväxtfaktorn FGF1 som stimulerar nervregeneration och reducerar ärrbildning. Projektet är inlicensierat från Swenora Biotech AB och bygger på innovativ forskning vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset.

Behandlingen omfattar ett kirurgiskt ingrepp där ett nedbrytbart implantat innehållande perifera nerver samt tillväxtfaktorn FGF1 opereras in i den skadade ryggmärgen för att åstadkomma en nervregeneration (överväxt) av nervbanor över skadeområdet. Implantatet hjälper till att vägleda och regenerera nerverna och ger också hög anatomisk precision vid det kirurgiska ingreppet, som syftar till funktionsförbättringar som är av stor medicinsk betydelse. Operationen följs sedan av 18 månaders rehabilitering.

Prekliniska resultat visar på regeneration, förbättrad elektrofysiologi och motorik. Denna nya behandling har potential att erbjuda en behandling för patienter med komplett ryggmärgsskada och syftar till att förbättra patienternas funktion och livskvalitet.

BioArctics kliniska Fas 1/2-studie pågår för närvarande. Patienterna i den första studiegruppen har fått behandling med SC0806 med efterföljande rehabilitering under 18 månader. Kontrollpatienter som får rehabilitering är också inkluderade i studien. Arbete pågår för att utöka studien genom att inkludera patienter från rehabiliteringskliniker i Finland, Estland och Norge.

Produkten fick status som särläkemedel (Orphan Drug) inom EU 2010 och i USA 2011.

Rehabilitering i gåträningsrobot. (Foto: BioArctic AB)

Vi utvecklar en innovativ behandling som syftar till att förbättra patienternas livskvalitet.