Skip to content

Kommuniké från årsstämma i BioArctic (publ)

Regulatoriskt

BioArctic AB (publ) höll tisdagen den 15 maj 2018 årsstämma, varvid följande beslut fattades.

Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att vinstmedel om 613 962 462 kronor överförs i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelsen och styrelsearvoden

De ordinarie styrelseledamöterna; Wenche Rolfsen, Ivar Verner, Hans Ekelund, Pär Gellerfors, Lars Lannfelt och Eugen Steiner omvaldes av årsstämman. Mikael Smedeby valdes in som ny ledamot i styrelsen. Wenche Rolfsen och Ivar Verner omvaldes till styrelseordförande respektive vice styrelseordförande.

Årsstämman fastställde valberedningens förslag till styrelsearvode och övriga arvoden med följande fördelning: 500 000 kronor till styrelsens ordförande, 250 000 kronor till styrelsens vice ordförande, 200 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget, 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet och som inte är anställda av Bolaget, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet och som inte är anställda av Bolaget.

Revisorn och revisorsarvoden

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor i BioArctic AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedning

Valberedningens förslag om principer för och inrättande av valberedning inför årsstämman 2019 godkändes av årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunilla Osswald, VD, gunilla.osswald@bioarctic.se, tel 08 695 69 30
Jan Mattsson, CFO, jan.mattsson@bioarctic.se, tel 070 352 27 72

Om BioArctic

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential.
BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (Stockholm Nasdaq: BIOA B). www.bioarctic.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2018 kl. 20.00 (CET).