Skip to content

Kommuniké från årsstämma i BioArctic AB (publ)

Regulatoriskt

Stockholm den 1 juni 2023 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) höll idag sin årsstämma, varvid följande beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultat
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 784 077 634 kronor balanseras i ny räkning. Beslutet innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelsen och styrelsearvoden
De ordinarie styrelseledamöterna Ivar Verner, Håkan Englund, Pär Gellerfors, Lars Lannfelt, Lotta Ljungqvist, Mikael Smedeby och Eugen Steiner omvaldes och Cecilia Edström nyvaldes som ledamöter i styrelsen, samtliga för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Eugen Steiner nyvaldes till styrelseordförande och Ivar Verner omvaldes till vice styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om styrelsearvode och arvode för utskottsarbete i enlighet med valberedningens förslag till enligt följande: 775 000 kronor till styrelsens ordförande, 310 000 kronor till styrelsens vice ordförande, 260 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget, 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet som inte är anställda av bolaget, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet som inte är anställda av bolaget. Beslutet innebär att arvodesnivåerna för styrelseordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i styrelsen har justerats jämfört med föregående mandatperiod och att övriga arvodesnivåer är oförändrade.

Revisorn och revisorsarvoden
Stämman beslutade att utse det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mia Rutenius kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning och valberedningsinstruktion
Valberedningens förslag om principer för och inrättande av valberedning inför årsstämman 2024 godkändes av årsstämman. Även valberedningens förslag om beslut att anta instruktion för valberedningens arbete godkändes.

Ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2022
Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2022.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som gällde första gången bemyndigandet togs i anspråk.

Incitamentsprogram
Årsstämman beslutade om att införa ett incitamentsprogram för bolagets anställda och samt beslutade om säkringsåtgärder med anledning av incitamentsprogrammet i enlighet med styrelsens förslag. Programmet är ett treårigt incitamentsprogram enligt vilket deltagarna kommer att tilldelas sammanlagt högst 125 000 prestationsaktierätter som, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, ger deltagaren rätt att erhålla aktier eller kontant ersättning. VD, medlemmar i ledningsgruppen och andra nyckelpersoner kan erhålla B-aktier med stöd av aktierätterna. Övriga anställda kan erhålla kontant ersättning med stöd av aktierätterna.

Rätten att erhålla B-aktier respektive kontant ersättning är villkorad av (i) att aktierätterna har tjänats in, dvs som utgångspunkt att deltagaren är fortsatt anställd i koncernen under tre år efter tilldelningen av aktierätter, och (ii) att den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under en period om 30 handelsdagar före intjänandedagen uppgår till minst det högre av (i) 350 SEK, eller (ii) 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under en period om 30 handelsdagar före bolagsstämman den 1 juni 2023.

Incitamentsprogrammet innebär förväntade årliga kostnader om 11,5 MSEK, inklusive sociala avgifter, motsvarar cirka 9,9 procent av bolagets totala personalkostnader för räkenskapsåret 2022.

För att säkra leverans av aktier inom programmet samt finansiering av bolagets kostnader för programmet beslutade årsstämman om säkringsåtgärder med rätt för styrelsen att kombinera eller välja en eller flera av säkringsåtgärderna i enlighet med styrelsens förslag. Årsstämman beslutade om följande säkringsåtgärder i) överlåtelse av högst 91 000 förvärvade B-aktier i bolaget vederlagsfritt till deltagare programmet, ii) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av högst 125 000 B-aktier och iii) riktad emission av högst 125 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för att säkerställa leverans inom programmet samt i övrigt förfoga över teckningsoptionerna för att täcka kostnader för, eller fullgöra åtaganden under, programmet. Om styrelsen väljer att utnyttja samtliga teckningsoptionerna för leverans av B-aktier eller finansiering av bolagets kostnader för incitamentsprogrammet kommer utspädningseffekten uppgå till 0,14 procent av antalet aktier och 0,06 procent av antalet röster.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2023, kl. 19.00 CEST.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-post:
oskar.bosson@bioarctic.se
 
Tel: +46 704 10 71 80

Om BioArctic AB 
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.