Skip to content

Stort behov av sjukdomsmodifierande behandlingar mot Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom

Idag finns ingen effektiv behandling som kan stoppa eller fördröja utvecklingen av Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom utan dagens läkemedel kan bara kortsiktigt lindra patienternas symtom. Sjukdomsmodifierande behandlingar skulle därför skapa betydande värden för patienterna, deras anhöriga, vårdgivarna och samhället i stort. Detta innebär betydande kommersiella möjligheter för nya och effektivare läkemedel.

Positiva resultat från fas 3-studie med en läkemedelskandidat mot tidig Alzheimers sjukdom

Lecanemab visade positiva resultat i den registreringsgrundande fas 3-studien, Clarity AD, i tidig Alzheimers sjukdom, och uppnådde både primära och sekundära effektmått med hög statistisk signifikans. En stegvis ansökan för ett accelererat godkännande i USA pågår.

Potential att behandla personer med Alzheimers sjukdom redan innan de uppvisar symtom

Ytterligare en omfattande fas 3-studie pågår för att utvärdera möjligheterna att med hjälp av lecanemab förebygga utvecklingen av Alzheimers sjukdom hos personer som ännu inte uppvisar några kliniska symtom men har förhöjda nivåer av amyloid i hjärnan.

Rätt att marknadsföra och sälja lecanemab på den nordiska marknaden

Vi har rätt att marknadsföra och sälja läkemedelskandidaten lecanemab mot Alzheimers sjukdom på den nordiska marknaden. BioArctic har inlett ett arbete för att bygga en kommersialiseringsorganisation för att tillvarata dessa rättigheter i samarbete med vår partner Eisai.

Läkemedelskandidat för Parkinsons sjukdom klar för klinisk fas 2

BioArctic har en bred portfölj av alfa-synukleinantikroppar med potential att revolutionera behandlingen av bland annat Parkinsons sjukdom. En av dessa antikroppar har visat resultat som stödjer fortsatt utveckling i en fas 2-studie.

En stark finansiell ställning

Vår affärsmodell som resulterar i löpande intäkter från ingångna samarbetsavtal har bidragit till att vår kassa vid utgången av 2022 uppgick till 805 miljoner kronor. Den starka finansiella ställningen skapar en hög flexibilitet och möjliggör kraftfulla satsningar på befintliga och nya läkemedelsprojekt.

Medarbetarnas specialistkompetens och BioArctics ledarskapsutveckling

Vi är ett vetenskapsdrivet företag med djup kunskap och erfarenhet inom de sjukdomar i hjärnan man eftersträvar att bromsa och i framtiden stoppa. Våra kompetenta medarbetare besitter ovärderlig specialistkunskaper inom forskning och läkemedelsutveckling. Vårt fokus på ledarskapsutveckling är också en viktig del i vår framgång.

Läkemedelsutveckling baserad på en banbrytande vetenskaplig upptäckt

BioArctic grundades baserat på professor Lars Lannfelt och hans medarbetares upptäckt att skadliga ansamlingar av proteiner spelar en viktig roll i utvecklingen av neurodegenerativa sjukdomar. Detta utgör plattformen för vår utveckling av helt nya behandlingar mot bland annat Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, ett arbete som bedrivs i tätt samarbete med ledande akademiker.

Projekt med hög attraktionskraft hos globala läkemedelsbolag

BioArctics banbrytande forskning, patenterade teknologi och förmåga att utveckla sjukdomsmodifierande läkemedelskandidater har möjliggjort breda samarbeten med det globala läkemedelsbolaget Eisai. Det totala värdet av dessa avtal kan uppgå till 222 MEUR och därutöver tillkommer royaltybetalningar. Från och med den 30 september 2022 återstår upp till 136 MEUR i milstolpsbetalningar från Eisai.

En projektportfölj som står på flera ben

Vi driver flera tidiga projektet mot Alzheimers sjukdom och andra sjukdomar i det centrala nervsystemet. Vi utvecklar också en unik teknologi för att förbättra upptaget av biologiska läkemedel i hjärnan.