Historik

Vetenskapliga upptäckter och viktiga händelser:

1992

Den svenska mutationen som leder till tidig utveckling av Alzheimers sjukdom upptäcktes hos en familj i Sverige av professor Lars Lannfelt

2000

Patentansökan för upptäckten av den arktiska mutationen inlämnades i USA, avseende amyloid-beta oligomerer/protofibriller som mål för läkemedelsbehandling

2001

Upptäckten av den arktiska mutationen publicerades. Den arktiska mutationen leder till ökad produktion av amyloid-beta oligomerer/protofibriller och tidig utveckling av Alzheimers sjukdom. Detta gav en insikt om en ny målmolekyl för behandling av Alzheimers sjukdom: amyloid-beta oligomerer/protofibriller

2003

BioArctic Neuroscience AB grundades av Lars Lannfelt och Pär Gellerfors

2004

Karolinska Innovation AB investerade i BioArctic (innehavet överfördes senare till Karolinska Development AB)

BioArctic lämnade in två viktiga patentansökningar avseende en transgen musmodell (APPArcSwe) och ett konceptpatent för antikroppsbehandling av Alzheimers sjukdom

2005

Läkemedelskandidaten mAb158 (föregångare till BAN2401) isolerades vid Uppsala universitet

BioArctic och Eisai startade ett forskningssamarbete avseende en sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom

BioArctic inledde forskning kring Parkinsons sjukdom i samarbete med Uppsala universitet

Uppsala universitet Holding AB investerade i BioArctic

2006

BioArctic etablerade sig i egna lokaler i Stockholm

2007

BioArctic och Eisai ingick ett licensavtal avseende antikroppen BAN2401 som sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom som ett resultat av det forskningssamarbetsavtal som ingicks 2005

Det andra amerikanska patentet för Alzheimers sjukdom beviljades

BioArctic lämnade in en patentansökan avseende antikroppen BAN2401

2008

BioArctic och Eisai ingick ett andra forskningssamarbete avseende en ”back-up” antikropp till BAN2401

2010

Den kliniska utvecklingen av BAN2401 inleddes

2012

BioArctic förlängde det pågående forskningssamarbetet med Eisai om immunterapi för Alzheimers sjukdom

2013

BioArctics samarbetspartner Eisai inledde en klinisk Fas 2b-studie i USA avseende läkemedelskandidaten BAN2401 och klinisk utveckling avseende BAN2401 inleddes i Japan

2014

Klinisk utveckling avseende BAN2401 för Alzheimers sjukdom inleddes i Europa.

BioArctics samarbetspartner Eisai ingick ett samarbetsavtal med Biogen avseende den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen av BAN2401 för Alzheimers sjukdom

2015

BioArctic och Eisai ingick ett licensavtal avseende BAN2401 ”back-up”, ett uppföljande projekt till BAN2401, samt ett tredje forskningssamarbetsavtal avseende en ny sjukdomsmodifierande behandling av Alzheimers sjukdom

BioArctics forskningsprogram inom Parkinsons sjukdom erhöll anslag från Vinnova och EU:s forsknings- och utvecklingsprogram Horizon2020 (Grant Agreement No. 697790)

2016

BioArctic Neuroscience AB ändrade bolagsnamnet till BioArctic AB

BioArctic ingick ett samarbetsavtal med AbbVie gällande forskning om Parkinsons sjukdom

2017

Patent för BAN2401 ”backup” godkändes i USA

BioArctic erhöll två anslag från Vinnova för bolagets arbete med kvalitetsledningssystem och den kommersiella potentialen för antikroppsbaserad PET-bildbehandling

Handeln i BioArctics B-aktier inleddes den 12 oktober på Nasdaq Stockholm

BioArctics patent för bolagets produktkandidat antikroppen BAN0805 för Parkinsons sjukdom beviljades i Europa

2018

Positiva resultat från Fas 2b-studien med BAN2401 i tidig Alzheimers sjukdom

Exklusiva rättigheter till utvecklingen av antikroppen AD1801 (i forskningsfas) för Alzheimers sjukdom

Utvidgat forskningssamarbete med Uppsala universitet kring vidareutveckling av teknologier för antikroppsbaserad bilddiagnostik (PET) av hjärnan hos Alzheimerpatienter

Forskningssamarbete med Brain Biomarker Solutions in Gothenburg AB för utveckling av ny diagnostik för Alzheimers sjukdom

Utlicensiering av portföljen med antikroppar mot alfa-synuklein till AbbVie för Parkinsons sjukdom och andra potentiella indikationer

Beviljat konceptpatent i Europa för behandlingsstrategi för sjukdomsmodifierande behandling av Parkinsons sjukdom

Anslag från EU:s Horizon 2020 för deltagande i forskningskonsortium för bättre diagnostiska verktyg och biomarkörer för Parkinsons sjukdom

Utvidgat forskningssamarbete med Uppsala universitet kring vidareutveckling av nya antikroppsteknologier för ökad passage över blod-hjärnbarriären (BBB-teknologi)

2019

BAN2401 i Fas 3 för tidig Alzheimers sjukdom

BioArctic inledde ett utökat samarbete med Eisai i syfte att ytterligare fördjupa studierna kring den unika bindningsprofilen av BAN2401

ABBV-0805 i Fas 1 för Parkinsons sjukdom

SC0806 för komplett ryggmärgsskada under avveckling då inga övertygande effekter kunde ses i resultaten från interimsanalysen av Fas 1/2-studien