Skip to content

Sätta en hållbar standard

BioArctics tydligaste och viktigaste bidrag till en global hållbar framtid ligger i utvecklingen av säkra och effektiva läkemedel mot sjukdomar i det centrala nervsystemet. Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete bedriver vi forskning av högsta kvalitet som bidrar med hållbara och innovativa lösningar på samhällets hälsoutmaningar. Vi eftersträvar att integrera ekonomisk och social hållbarhet på alla nivåer i verksamheten, att ständigt förbättra våra processer, vårt kvalitetssystem och vår arbetsmiljö samt att vidta åtgärder för att förebygga miljöpåverkan från vår egen verksamhet. Vi bedriver en verksamhet som präglas av öppenhet, kreativitet och respekt för människors lika värde. Bolagets arbete med partners ska bidra till en hållbar utveckling och värdeskapande. Vi har identifierat mål som har en tydlig koppling till vår verksamhet inom tre huvudområden – hållbart medarbetarskap, hållbart resursutnyttjande och hållbart företagande. BioArctic är en ansvarsfull affärspartner och arbetsgivare och följer miljö- och arbetsmiljölagstiftningen.

Därutöver har vi interna policyer som omfattar riktlinjer för miljö och arbetsmiljö. Läkemedelsforskningen bedrivs i vår lokal i Stockholm. Verksamheten sker i enlighet med de tillstånd som berörda myndigheter utställt till BioArctic. Vi har till exempel tillstånd från Arbetsmiljöverket att använda kemikalier och av Jordbruksverket avseende import och användande av vävnader i bolagets laboratorium. I enlighet med svensk miljölagstiftning är BioArctic registrerat hos Länsstyrelsen för att bedriva vår verksamhet.

BioArctic är inte inblandat i någon miljötvist. Inga arbetsplatsolyckor rapporterades till Arbetsmiljöverket under 2021. Vi kontrakterar endast tillverkare av läkemedel (antikroppar) vars anläggningar är certifierade i enlighet med relevant lagstiftning. Detsamma gäller vid upphandling av arbete hos så kallade CROs (Contract Research Organizations).