Ersättningar

Ersättning till styrelsens ledamöter

Ersättningen till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av bolagsstämman. Vid bolagsstämman den 15 maj 2018 beslutades att arvode för innevarande mandatperiod skulle utgå med 500 kSEK till styrelsens ordförande, med 250 kSEK till styrelsens vice ordförande samt med 200 kSEK till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda av bolaget.

Bolagsstämman beslutade vidare att arvode om 60 kSEK ska utgå till ordförande för ersättningsutskottet och 40 kSEK ska utgå till var och en av ledamöterna av ersättningsutskottet samt att arvode om 100 kSEK ska utgå till ordförande av revisionsutskottet och 60 kSEK per år ska utgå till var och en av ledamöterna av revisionsutskottet.

För räkenskapsåret 2017 utgick ersättningar och övriga förmåner till styrelsens ledamöter i enlighet med vad som anges i tabellen nedan. Samtliga belopp anges i kSEK.

Namn

Befattning

Fast lön/arvode

Rörlig ersättning Pension

Summa

Wenche Rolfsen 1,5

Ordförande

279

279

Lars Lannfelt 2

Ledamot

1 552

214

1 765

Pär Gellerfors 3

Ledamot

1 620

356

1 976

Eugen Steiner 4

Ledamot

150

150

Ivar Verner 5

Ledamot

173

173

Hans Ekelund 5

Ledamot

175

175

Mikael Smedeby 5, 6

Ledamot

131

131

Summa ersättningar och övriga förmåner  

4 080

570

4 650

1) Wenche Rolfsen är ordförande sedan 4 september 2017.
2) Lars Lannfelt är aktiv i bolaget med en tjänstgöringsgrad om 40% sedan september 2017.
3) Pär Gellerfors är anställd i bolaget. Han är adjungerad till ledningsgruppen, men redovisas i tabellen ovan endast i styrelsen.
4) Eugen Steiner är ledamot sedan 4 september 2017.
5) Styrelsearvodet inklusive sociala avgifter fakturerade via bolag.
6) Mikael Smedeby lämnade styrelsen i juni 2017.

Ersättning till VD och ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av fast lön/arvode, rörlig ersättning, pensionsavsättningar och övriga förmåner. För räkenskapsåret 2017 utgick ersättning till VD och ledande befattningshavare i enlighet med vad som anges i tabellen nedan. Samtliga belopp anges i kSEK.

Namn

Fast lön/arvode

Rörlig ersättning Pension

Summa

VD Gunilla Osswald

2 223

417 841

3 482

Övriga ledande befattningshavare (7 personer)1

9 253

130 1 099

10 481

Summa ersättningar och övriga förmåner

11 476

547 1 940

13 963

1) I beloppet ingår fakturerade arvoden om 3 661 kSEK.

Koncernchef och VD Gunilla Osswald erhöll ersättning med 2 223 154 kronor i fast årslön och därutöver pensionsavsättning om 35%.

VD omfattas av det belöningsprogram som gäller alla anställda, se nedan. Under 2017 hade VD rörlig ersättning om upp till 25% av årslönen.

Mellan bolaget och VD gäller en uppsägningstid om 12 månader från bolagets sida och 6 månader vid uppsägning från VD:s sida. Vid uppsägning från bolagets sida föreligger inte arbetsskyldighet under uppsägningstiden, men VD ska vara tillgänglig bolaget vid behov.

Bolagsledningen består av 9 personer där VD och en styrelseledamot ingår. Ledande befattningshavare förutom VD erhåller marknadsmässig ersättning samt individuellt förhandlade premier för tjänstepension alternativt premier enligt villkoren i bolagets pensionsplan. Samtliga övriga anställda erhåller marknadsmässiga löner och premier enligt villkoren i bolagets pensionsplan. Samtliga anställda har avtalsenliga ömsesidiga uppsägningstider på tre månader alternativt enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Avgångsvederlag tillämpas ej. Till styrelsens ledamöter som ej är anställda i bolaget har utgått arvode enligt årsstämmans beslut.

Belöningsprogram

BioArctic har två belöningsprogram som omfattar samtliga tillsvidareanställda. Ett villkor för att få rörlig ersättning är att den anställde ska ha varit anställd mer än sex månader vid den tidpunkt som det mål uppnås som ligger till grund för utbetalning av rörlig ersättning. Målen är kopplade till uppnådda milstolpsmål enligt de kliniska forskningsprogrammen för läkemedelskandidaterna BAN2401 för Alzheimers sjukdom samt BAN0805 för Parkinsons sjukdom. Potentiell rörlig ersättning till den anställde uppgår till en månadslön per milstolpsmål. Den rörliga ersättningen är inte pensionsgrundande. För 2017 har, förutom rörlig ersättning till VD, rörliga ersättningar utgått till en anställd med en månadslön.

För räkenskapsåret 2018 finns rörlig ersättning till ledande befattningshavare. Individuellt uppställda mål för respektive befattningshavare kan ge maximalt 20 – 35% av årslönen.

Aktierelaterade incitamentsprogram och aktieförvärv av styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Bolaget har inte några utestående värdepappersbaserade incitamentsprogram eller i övrigt några utestående teckningsoptioner.

Huvudägarna har ställt ut sammanlagt 24 453 köpoptioner till vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare i bolaget, inklusive VD, avseende totalt 366 795 av huvudägarnas B-aktier i bolaget. Lösenperioden (dvs den period under vilken optionen kan utnyttjas) löper enligt optionsavtalet till och med den 30 juni 2020. Varje köpoption berättigar till teckning av 15 B-aktier i bolaget. Lösenpriset för optionerna uppgår till cirka 26,70 SEK per aktie. I samband med utställandet av optionerna har optionsinnehavarna erlagt en optionspremie, motsvarande marknadsvärdet för optionen beräknat enligt Black & Scholesmodellen, till huvudägarna.

Optionerna är fritt överlåtbara. Avtalet innebär dock en rätt för huvudägarna att återköpa optionerna om optionshavaren avslutar sin anställning eller sitt uppdrag i bolaget under optionernas löptid.