Ersättningar

Ersättning till styrelsens ledamöter

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna fastställs av årsstämman. Vid årsstämman den 7 maj 2020 beslutades att det totala arvodet till styrelsens ledamöter inklusive utskottsarbete ska uppgå till 2 410 000 kronor och fördelas enligt följande:

  • Arvode till styrelsens ordförande Wenche Rolfsen ska uppgå till 500 000 kronor och arvodet till styrelsens vice ordförande Ivar Verner ska uppgå till 300 000 kronor
  • Till de ordinarie styrelseledamöterna som inte är anställda av bolaget, dvs fem ledamöter exklusive Lars Lannfelt, ska arvodet utgå med 250 000 kronor till var och en
  • Arvodet i revisionsutskottet ska uppgå till 100 000 kronor till ordförande och med 60 000 kronor till övriga ej anställda ledamöter
  • Arvodet i ersättningsutskottet ska uppgå till 60 000 kronor till ordförande och med 40 000 kronor till övriga ej anställda ledamöter
  • För forskningsutskottet utgår inget arvode.

För räkenskapsåret 2019 utgick ersättningar och övriga förmåner till styrelsens ledamöter i enlighet med vad som anges i tabellen nedan. Samtliga belopp anges i kSEK.

Namn

Befattning

Fast lön/arvode

Rörlig ersättning Pension

Summa

Wenche Rolfsen

Ordförande

560

560

Lars Lannfelt 1

Ledamot

1 727

364

2 090

Pär Gellerfors

Ledamot

364

364

Eugen Steiner

Ledamot

329

329

Ivar Verner

Ledamot

379

379

Hans Ekelund

Ledamot

329

329

Mikael Smedeby

Ledamot

229

229

Ewa Björling 2

Ledamot

146

146

Summa ersättningar och övriga förmåner  

4 063

364

4 426

1) Lars Lannfelt är aktiv i bolaget och är anställd till 100% tjänstgöringsgrad. Lars ingår i ledningsgruppen men redovisas endast i styrelsen i tabellen ovan för att inte räknas in dubbelt.
2) Ewa Björling är ledamot sedan 9 maj 2019.

Ersättning till VD och ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses vd och ledningsgruppen som totalt består av tio personer. Syftet med riktlinjer vad gäller ersättning till ledande befattningshavare är att ge förutsättningar för att BioArctic ska kunna attrahera, motivera och behålla kompetenta ledare. Ersättningen ska vara marknadsmässig, konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer,
ansvar och bolagets resultatutveckling. Samtidigt ska ersättningarna vara i linje med aktieägarnas intressen. Ersättningen ska utgöras av fast och rörlig lön, sedvanliga anställningsförmåner och marknadsmässig pension.

För räkenskapsåret 2019 utgick ersättning till VD och ledande befattningshavare i enlighet med vad som anges i tabellen nedan. Samtliga belopp anges i kSEK.

Namn

Fast lön/arvode

Rörlig ersättning Pension Aktierelaterade ersättning

Summa

VD Gunilla Osswald

2 725

3 218 967 82

6 993

Övriga ledande befattningshavare (8 personer)1,2

10 481

3 472 2 754 115

16 822

Summa ersättningar och övriga förmåner

13 206

6 691 3 721 197

23 815

1) Lars Lannfelt är aktiv i bolaget och är anställd till 100% tjänstgöringsgrad. Lars ingår i ledningsgruppen men redovisas endast i styrelsen i tabellen ovan för att inte räknas in dubbelt.
2) I beloppet ingår fakturerade arvoden om 2 973 kSEK.

BioArctics vd Gunilla Osswald erhöll under 2019 en fast ersättning uppgående till 210 000 SEK per månad. Gunilla Osswald hade vidare rätt till pensionsavsättningar motsvarande 35 procent av den fasta ersättningen. Vd omfattas av de rörliga  ersättningsprogram som riktar sig till samtliga anställda i bolaget. Därutöver har vd rätt till en icke pensionsgrundande rörlig ersättning uppgående till högst 35 procent av den totala fasta årliga ersättningen. Vd har även en personalbil som är kostnadsneutral för bolaget. Mellan bolaget och vd gäller en uppsägningstid om 12 månader från bolagets sida och 6 månader från vd:s sida. Vid uppsägning från bolagets sida föreligger inte arbetsskyldighet under uppsägningstiden, men vd ska vara tillgänglig bolaget vid behov.

Den fasta lönen ska vara konkurrenskraftig och baserat på den enskildes individens kompetens, ansvarsområden och erfarenhet. Den fasta lönen ska omprövas årligen. Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet.

Den rörliga lönen kan bestå av bonus för ledande befattningshavare i form av kontanter, aktier, och/eller aktierelaterade instrument i BioArctic AB. Rörlig lön kan utgå men ska inte överstiga ett belopp motsvarande sex månadslöner. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfall av förutbestämda och mätbara kriterier och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och bolagets aktieägare. Den rörliga icke pensionsgrundande ersättningen till vd kan uppgå till högst 35 procent av den totala fasta årliga ersättningen och ersättningen till bolagets ledande befattningshavare till högst 25 procent av den totala fasta årliga ersättningen.

Ledande befattningshavare förutom vd erhåller marknadsmässig ersättning samt individuellt förhandlade premier för tjänstepension alternativt premier enligt villkoren i bolagets pensionsplan. Samtliga övriga anställda erhåller marknadsmässiga löner och premier avsätts till tjänstepension i enlighet med villkoren i bolagets pensionsplan. Samtliga anställda har avtalsenliga ömsesidiga uppsägningstider på tre månader alternativt enligt anställningstrygghetslagen. Avgångsvederlag tillämpas inte.

Belöningsprogram

BioArctic har två belöningsprogram som är kopplade till det kliniska forskningsprogrammet för läkemedelskandidaterna BAN2401 för Alzheimers sjukdom med Eisai samt ABBV-0805 för Parkinsons sjukdom med AbbVie. Programmen omfattar samtliga tillsvidareanställda inklusive vd. Utbetalning av rörlig ersättning sker när bolaget uppnår vissa mål som är kopplade till de kliniska forskningsprogrammen. Då belöningsprogrammen är kopplade till forskningsprogrammen kan utbetalningarna av de rörliga ersättningarna komma att ske oregelbundet i takt med att milstolpar uppnås i projekten. Ett villkor för att få rörlig ersättning är att den anställde ska ha varit tillsvidareanställd och att anställningen varat i minst sex månader vid den tidpunkt då målet uppnås och att den anställde ej har sagt upp sin anställning vid utbetalningstillfället. Potentiell rörlig ersättning till den anställde uppgår till en månadslön. Den rörliga ersättningen är inte pensionsgrundande.

Aktierelaterade incitamentsprogram

BioArctic har ett långsiktigt incitamentprogram (program 2019/2028) i form av ett personaloptionsprogram som riktar sig till bolagets ledande befattningshavare, forskare och övrig personal. Programmet har en intjäningsperiod på 3-5 år. Syftet med incitamentsprogrammet är att uppmuntra till ett brett aktieägande bland BioArctics anställda, underlätta rekrytering, behålla kompetenta medarbetare samt höja motivationen och måluppfyllelsen hos bolagets anställda. Programmet, som är riktat till totalt 41 anställda, omfattar totalt 1 000 000 personaloptioner, varav 480 000 optioner har tilldelats. För att möjliggöra leverans av aktier enligt programmet beslutade årsstämman 2019 om en riktad emission av 1 000 000 teckningsoptioner. Om maximalt antal utnyttjas, dvs 1 000 000 optioner, uppgår utspädningen till 1,1 procent av aktiekapitalet och 0,5 procent av rösterna i bolaget. Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie förvärvas ska inte understiga tre år.

Programmet sträcker sig över fem år och sex månader från tilldelningstillfället för respektive anställd. Optionerna ger deltagarna rätt att förvärva 60 procent av de tilldelade aktierätterna efter tre år, ytterligare 20 procent efter fyra år och resterande 20 procent efter fem år förutsatt att deltagaren är i fortsatt anställning inom koncernen.