Ersättningar

Ersättning till styrelsens ledamöter

Ersättningen till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av bolagsstämman. Vid bolagsstämman den 9 maj 2019 beslutades att arvode för innevarande mandatperiod skulle utgå med 500 kSEK till styrelsens ordförande, med 300 kSEK till styrelsens vice ordförande samt med 250 kSEK till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda av bolaget.

Bolagsstämman beslutade vidare att arvode om 60 kSEK ska utgå till ordförande för ersättningsutskottet och 40 kSEK ska utgå till var och en av ledamöterna av ersättningsutskottet som inte är anställda av bolaget samt att arvode om 100 kSEK ska utgå till ordförande av revisionsutskottet och 60 kSEK per år ska utgå till var och en av ledamöterna av revisionsutskottet som inte är anställda av bolaget.

För räkenskapsåret 2018 utgick ersättningar och övriga förmåner till styrelsens ledamöter i enlighet med vad som anges i tabellen nedan. Samtliga belopp anges i kSEK.

Namn

Befattning

Fast lön/arvode

Rörlig ersättning Pension

Summa

Wenche Rolfsen 3

Ordförande

543

543

Lars Lannfelt 1

Ledamot

1 984

151

2 135

Pär Gellerfors 2

Ledamot

1 169

208

1 377

Eugen Steiner

Ledamot

300

300

Ivar Verner 3

Ledamot

319

319

Hans Ekelund 3

Ledamot

320

320

Mikael Smedeby 4

Ledamot

117

117

Summa ersättningar och övriga förmåner  

4 752

359

5 111

1) Lars Lannfelt är aktiv i bolaget och är anställd till 100% tjänstgöringsgrad. Han är adjungerad till ledningsgruppen sedan 1 september 2018 men redovisas i tabellen ovan endast i styrelsen för att inte räknas in dubbelt.
2) Pär Gellerfors var aktiv i bolaget med en tjänstgöringsgrad om 100% till och med 1 september 2018 då han lämnade sin tjänst och nu endast är styrelseledamot.
3) Delar av styrelsearvodet inklusive sociala avgifter är fakturerade via bolag fram till och med årsstämman 2018.
4) Mikael Smedeby är ledamot sedan 15 maj 2018.

Ersättning till VD och ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av fast lön/arvode, rörlig ersättning, pensionsavsättningar och övriga förmåner. För räkenskapsåret 2018 utgick ersättning till VD och ledande befattningshavare i enlighet med vad som anges i tabellen nedan. Samtliga belopp anges i kSEK.

Namn

Fast lön/arvode

Rörlig ersättning Pension

Summa

VD Gunilla Osswald

2 505

1 815 872

5 193

Övriga ledande befattningshavare (7 personer)1,2

11 912

4 779 1 650

18 341

Summa ersättningar och övriga förmåner

14 417

6 594 2 522

23 534

1) Lars Lannfelt är aktiv i bolaget och är anställd till 100% tjänstgöringsgrad. Han är adjungerad till ledningsgruppen sedan 1 september 2018 men redovisas i tabellen ovan endast i styrelsen för att inte räknas in dubbelt.
2) I beloppet ingår fakturerade arvoden om 4 462 kSEK.

VD Gunilla Osswald erhöll ersättning med 2 505 kSEK i fast årslön och därutöver pensionsavsättning om 35 procent. VD omfattas av det belöningsprogram som gäller alla anställda, se nedan. Under 2018 hade VD rörlig ersättning om upp till 35 procent av årslönen. Mellan bolaget och VD gäller en uppsägningstid om 12 månader från bolagets sida och 6 månader från VD:s sida. Vid uppsägning från bolagets sida föreligger inte arbetsskyldighet under uppsägningstiden, men VD ska vara tillgänglig bolaget vid behov.

Bolagsledningen består av 8 ordinarie ledamöter och en adjungerad ledamot. Ledande befattningshavare förutom VD erhåller marknadsmässig ersättning samt individuellt förhandlade premier för tjänstepension alternativt premier enligt villkoren i bolagets pensionsplan. Samtliga övriga anställda erhåller marknadsmässiga löner och premier avsätts till tjänstepension i enlighet med villkoren i bolagets pensionsplan. Samtliga anställda har avtalsenliga ömsesidiga uppsägningstider på tre månader alternativt enligt anställningstrygghetslagen. Avgångsvederlag tillämpas inte. Till styrelsens ledamöter som ej är anställda i bolaget har utgått arvode enligt årsstämmans beslut.

Belöningsprogram

BioArctic har två belöningsprogram som omfattar samtliga tillsvidareanställda. Ett villkor för att få rörlig ersättning är att den anställde ska ha varit anställd mer än sex månader vid den tidpunkt som det mål uppnås som ligger till grund för utbetalning av rörlig ersättning. Målen är kopplade till uppnådda milstolpsmål enligt det kliniska forskningsprogrammet för läkemedelskandidaterna BAN2401 för Alzheimers sjukdom samt BAN0805 för
Parkinsons sjukdom. Potentiell rörlig ersättning till den anställde uppgår till en månadslön per milstolpsmål. Den rörliga ersättningen är inte pensionsgrundande. För 2018 har, förutom rörlig ersättning till VD, övriga ledande befattningshavare möjlighet till rörlig ersättning om 20 till 25 procent av årslönen.

Aktierelaterade incitamentsprogram och aktieförvärv av styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Årsstämman 2019 godkände styrelsens förslag till beslut beträffande personaloptionsprogram avsett för bolagets ledning, forskare och övrig personal samt förslag om riktad emission av teckningsoptioner och förslag om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagare i personaloptionsprogrammet. Personaloptionsprogrammet 2019/2028 ska omfatta högst 1 000 000 personaloptioner. För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet 2019/2028 beslutade årsstämman om riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner. Den maximala utspädningseffekten av Personaloptionsprogram 2019/2028 beräknas uppgå till maximalt 1,1 procent av aktiekapitalet och 0,5 procent av rösterna i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget), förutsatt att fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner sker.

Huvudägarna Demban AB och Ackelsta AB har under 2017 ställt ut köpoptioner till vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare i bolaget, inklusive VD, avseende totalt 366 795 av huvudägarnas B-aktier i BioArctic. Lösenperioden (dvs. den period under vilken optionen kan utnyttjas) löper enligt optionsavtalet till och med den 30 juni 2020. Lösenpriset för optionerna uppgår till cirka 26,67 SEK per aktie. I samband med utställandet av optionerna har optionsinnehavarna erlagt en optionspremie, motsvarande marknadsvärdet för optionen beräknat enligt Black & Scholesmodellen, till huvudägarna. Optionerna är fritt överlåtbara. Avtalet innebär dock en rätt för huvudägarna att återköpa optionerna om optionshavaren avslutar sin anställning eller sitt uppdrag i bolaget under optionernas löptid.