Skip to content

Eisai presenterar senaste data från den öppna Fas 2b-förlängningsstudien av BAN2401 vid AAIC-kongressen

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 30 juli 2020 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att bolagets samarbetspartner Eisai har presenterat nya data från den öppna Fas 2b-förlängningstudien med läkemedelskandidaten BAN2401 i patienter med tidig Alzheimers sjukdom. De preliminära resultaten visar bland annat en kontinuerlig minskning av amyloidnivåer i hjärnan uppmätta vid tre, sex och tolv månaders BAN2401-behandling hos de patienter som tidigare erhållit placebo. Frekvensen av biverkningen ARIA-E (Amyloid Related Imaging Abnormalities-Edema) vid BAN2401-behandling i den pågående öppna förlängningsstudien är jämförbar med Fas 2b-studien. Resultaten presenterades vid Alzheimer’s Association International Conference® 2020 (AAIC®) den 29 juli.

Den pågående öppna förlängningsstudien (OLE) inkluderar 180 patienter av de patienter med tidig Alzheimers sjukdom som ingick i Fas 2b-studien. Syftet är att utvärdera den långsiktiga säkerheten och tolerabiliteten av BAN2401, samt amyloid-beta inlagring i hjärnan uppmätt med amyloid PET under fortsatt behandling med BAN2401 med den högsta dosen som användes i Fas 2b-studien.

Vid AAIC presenterades preliminära resultat av ARIA-E och amyloid PET. Hos patienter som erhöll placebo under den föregående Fas 2b-studien kunde man observera en snabb nedgång av amyloidnivåer redan efter tre månaders behandling med BAN2401. Efter tolv månader var den observerade effekten jämförbar med resultat från den tidigare Fas 2b-studien. Förekomsten av ARIA-E, en form av hjärnödem som förekommer hos patienter som behandlas för Alzheimers sjukdom, var fortsatt låg vid behandling med BAN2401 och på motsvarande nivå som i Fas 2b-studien.

”Senaste data från den pågående öppna förlängningsstudien med BAN2401 ger ytterligare stöd för effekterna av vår läkemedelskandidat på amyloid i hjärnan. Vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen av BAN2401 som en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling för patienter med Alzheimers sjukdom”, kommenterar BioArctics vd Gunilla Osswald.

Eisais posters från AAIC-kongressen, som till följd av covid-19-pandemin presenterades virtuellt, finns tillgängliga på www.bioarctic.se. Där finns även presentationen som gavs av designen för den nya fas 3 studien AHEAD 3-45 tillgänglig.

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, vd, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations, BioArctic AB
E-post: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: 0704 10 71 80

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juli 2020, kl. 10.00 CET.