Skip to content

Delårsrapport januari – mars 2018

Regulatoriskt

Positiv utveckling av projektportföljen

Januari – mars 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 52,3 MSEK (26,2) 
  • Rörelseresultatet uppgick till 18,9 MSEK (1,5) 
  • Periodens resultat uppgick till 15,4 MSEK (1,1) 
  • Resultat per aktie uppgick till 0,18 SEK (0,02) 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -42,0 MSEK (-38,4) 

Väsentliga händelser under januari – mars 2018

  • BioArctics patent beviljades i USA och Japan för behandling av patienter med komplett ryggmärgsskada med den medicintekniska produkten, vilken är en av komponenterna i produktkandidaten SC0806
  • BioArctic erhöll myndighetsgodkännande i Estland och Norge samt godkännande av de lokala etiska kommittéerna för att inkludera patienter i den kliniska Fas 1/2-studien med SC0806 för patienter med komplett ryggmärgsskada

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inklusionen av patienter med komplett ryggmärgsskada slutfördes till den första av tre paneler i BioArctics pågående kliniska Fas 1/2-studie med SC0806

Finansiell sammanställning

MSEK      Jan-mar 2018  Jan-mar 2017 Jan-dec 2017
Nettoomsättning 52,3 26,2 140,7
Övriga intäkter 11,4 0,7 19,0
Rörelseresultat 18,9 1,5 19,3
Periodens resultat 15,4 1,1 15,2
Resultat per aktie, SEK[1],[2] 0,18 0,02 0,22
Eget kapital per aktie, SEK[1], [2] 7,40 0,98 7,22
Kassaflöde från den löpande verksamheten -42,0 -38,4 -135,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK[1], [2] -0,48 -0,61 -1,99
Soliditet, % 58,8% 9,2% 55,8%
Avkastning på eget kapital, % 2,4% 1,8% 4,3%
Antal utestående aktier, st 88 059 985 4 203 999 88 059 985

[1] Inga potentiella aktier förekommer varför det inte finns någon utspädningseffekt.
[2]Jämförelsetalen har räknats om med anledning av split 15:1 som genomfördes den 1 augusti 2017.

VD har ordet

BioArctics viktigaste uppgift är att förbättra livskvaliteten för patienter med sjukdomar i det centrala nervsystemet. Vi har fortsatt att driva bolagets innovativa projekt inom de tre behandlingsområdena, alla med stora medicinska behov, väl i linje med våra mål.  

Under kvartalet har BioArctic erhållit myndighetsgodkännande i Estland och Norge för att inkludera patienter med komplett ryggmärgsskada i bolagets pågående Fas 1/2 studie med produktkandidaten SC0806. Ett fortsatt arbete pågår för att även inkludera specialistkliniker i Finland i studien. I april slutfördes inklusionen av patienter med komplett ryggmärgsskada till den första av tre paneler i den pågående kliniska studien med SC0806. Produktkandidaten är en kombination av en medicinteknisk produkt och ett läkemedel. BioArctics patent beviljades under perioden av patentverket i USA respektive Japan för den medicintekniska produkten som är en av huvudkomponenterna i SC0806. Idag finns det ingen effektiv behandling för patienter med kompletta ryggmärgsskador och patienterna kräver livslång behandling och vård, vilket innebär höga kostnader för samhället.

Bland BioArctics fem projekt för behandling av patienter med tidig Alzheimers sjukdom ligger BAN2401, i samarbete med Eisai, längst fram. Den 21 december 2017 meddelade BioArctic att Fas 2b-studien med BAN2401 i 856 patienter med tidig Alzheimers sjukdom fortsätter mot slutlig analys efter 18 månaders behandling och att ADCOMS effektkriterierna (primary endpoint) inte uppfylldes vid 12 månaders interimsanalys baserad på en innovativ Bayesiansk design med höga krav för att passera effektkriterierna. Enligt ett förutbestämt studieprotokoll kommer prövningen fortsätta till avslutad studie och förbli blindad. 18 månader anses vara en mer relevant behandlingsperiod för att uppvisa en klinisk effekt av ett sjukdomsmodifierande läkemedel för Alzheimers sjukdom. Vi ser fram emot resultaten vid avslutad behandling efter 18 månader som förväntas bli tillgängliga under tredje kvartalet 2018. De fullständiga resultaten efter avslutad studie med 18 månaders behandling, inklusive tre månaders uppföljning av patienterna, förväntas bli tillgängliga under fjärde kvartalet 2018.

Forskningssamarbetet med AbbVie inom Parkinsons sjukdom fortlöpte enligt överenskommen projektplan. Enligt samarbetsavtalet är BioArctic huvudansvarig för den prekliniska forskningsfasen. Fokus ligger på att driva de prekliniska aktiviteterna med läkemedelskandidaten BAN0805 så effektivt som möjligt i förberedelse inför klinisk utveckling och inför ansökan om starten av kliniska studier i USA (IND).

Under perioden har vi stärkt organisationen med ytterligare spetskompetenser och resurser genom ett antal nya medarbetare och nyckelkonsulter som snabbt har kommit in i sina roller och i verksamheten.

Jag är stolt över den positiva utvecklingen av projektportföljen under kvartalet och att BioArctic fortsatte att visa ett positivt finansiellt resultat. BioArctic är väl rustat för att driva projekten vidare mot våra mål och potentiella nya samarbeten i enlighet med bolagets strategi. Avslutningsvis vill jag tacka alla som har bidragit till ett framgångsrikt kvartal och start på verksamhetsåret 2018.

Gunilla Osswald
VD och koncernchef, BioArctic AB

Kontakt

För ytterligare information vänligen kontakta:
Gunilla Osswald, VD, gunilla.osswald@bioarctic.se, tel 08 695 69 30
Jan Mattsson, CFO, jan.mattsson@bioarctic.se, tel 070 352 27 72

Presentation

BioArctic bjuder in till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media idag den 26 april kl 9:30 – 10:30 (CET).

VD Gunilla Osswald och CFO Jan Mattsson presenterar BioArctic och kommenterar delårsrapporten för perioden januari – mars 2018 samt svarar på frågor.

Webbcast: https://tv.streamfabriken.com/bioarctic-q1-2018
Telefonnummer från:
Sverige: 08 566 426 62
Belgien: + 32 240 406 35
Nederländerna: + 31 207 168 416
Norge: + 47 235 002 53
Schweiz: + 41 225 675 548
Storbritannien: + 44 203 008 9814
Tyskland: + 49 692 222 290 46
USA: + 1 855 831 5946

Om BioArctic

BioArctic AB (publ) är ett forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, som Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en behandling för komplett ryggmärgsskada. Bolaget fokuserar på nya typer av behandlingar inom områden med stort medicinskt behov.

I bolaget finns hög vetenskaplig spetskompetens och erfarenhet av att utveckla läkemedel från idé till marknad. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimer- och Parkinsonprojektet. BioArctic bedriver i egen regi den kliniska utvecklingen inom området komplett ryggmärgsskada. Genom långvariga samarbetsavtal med globala läkemedelsbolag har BioArctic visat prov på hög kompetens och god förmåga att leverera innovativa läkemedelsprojekt.

Inom Alzheimers sjukdom samarbetar BioArctic med Eisai sedan 2005. Bolaget har ingått totalt tre forskningssamarbetsavtal och två licensavtal rörande antikropparna BAN2401 och BAN2401 back-up. Det totala värdet av dessa avtal kan uppgå till 218 MEUR och därutöver tillkommer royaltybetalningar. Hittills har cirka 47 MEUR erhållits. Inom Parkinsons sjukdom samarbetar BioArctic med AbbVie sedan 2016 då ett forskningsavtal ingicks inkluderande bland annat antikroppen BAN0805. AbbVie har rätt att förvärva en licens på att utveckla och kommersialisera antikropparna. Det totala värdet av avtalet kan uppgå till 755 MUSD och därutöver tillkommer royaltybetalningar. Hittills har 80 MUSD erhållits.

Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. För information om projekten se avsnittet Projektportfölj.

BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (Nasdaq Stockholm: BIOA B).

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Christina Astrén, IR & Kommunikationsdirektör, för offentliggörande den 26 april 2018, kl. 08.00 CET.

Denna rapport har upprättats i ett svenskt original och har översatts till engelska. Vid skillnader mellan de två ska den svenska versionen gälla.