Skip to content

Bokslutskommuniké januari – december 2017

Regulatoriskt

Lyckad börsintroduktion och fortsatt positivt resultat för BioArctic

Oktober – december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 51,0 MSEK (94,4) 
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,7 MSEK (97,3) 
 • Periodens resultat uppgick till 11,8 MSEK (75,0) 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,16 SEK (1,19) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -45,7 MSEK (705,6) 

Januari – december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 140,7 MSEK (105,6) 
 • Rörelseresultatet uppgick till 19,3 MSEK (74,6) 
 • Periodens resultat uppgick till 15,2 MSEK (57,6) 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,22 SEK (0,91) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -135,3 MSEK (675,1) 

Väsentliga händelser under oktober – december 2017

 • BioArctic noterades på Nasdaq Stockholm Mid Cap och handeln med bolagets B-aktie inleddes den 12 oktober 
 • BioArctic meddelade att Fas 2b studien med BAN2401 i patienter med tidig Alzheimers sjukdom fortsätter mot slutlig analys efter 18 månaders behandling. Effektkriterierna vid 12 månaders interimsanalys av ADCOMS (primary endpoint) uppfylldes inte. Studien kommer att förbli blindad till avslutad studie enligt studieprotokollet 
 • Patent i Europa för BioArctics läkemedelskandidat BAN0805 för Parkinsons sjukdom beviljades 
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2017 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • BioArctic fick patentskydd i USA för en metod med en medicinteknisk produkt, vilken är en av komponenterna i produktkandidaten SC0806, för behandling av patienter med komplett ryggmärgsskada

Finansiell sammanställning

MSEK Okt-dec
2017
Okt-dec
2016
Jan-dec
2017
Jan-dec
2016
Nettoomsättning  51,0  94,4  140,7  105,6
Övriga intäkter  10,4  32,6  19,0  39,1
Rörelseresultat  14,7  97,3  19,3  74,6
Periodens resultat  11,8  75,0  15,2  57,6
Resultat per aktie, SEK[1],[2] 0,16 1,19 0,22 0,91
Eget kapital per aktie, SEK[1],[2] 7,22 0,96 7,22 0,96
Kassaflöde från den löpande verksamheten -45,7  705,6 -135,3  675,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK[1],[2] -0,60 11,19 -1,99 10,71
Soliditet, % 55,8% 8,6% 55,8% 8,6%
Avkastning på eget kapital, % 3,4% 98,9% 4,3% 68,1%
Antal utestående aktier, st 88 059 985 4 203 999 88 059 985 4 203 999

[1] Inga potentiella aktier förekommer varför det inte finns någon utspädningseffekt.
[2] Jämförelsetalen har räknats om med anledning av split 15:1 som genomfördes den 1 augusti 2017.

VD:s ord

Ett strategiskt år som stakar ut vägen framåt

BioArctics viktigaste uppgift är att förbättra livskvaliteten för patienter med sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet. Under det gångna året, i samband med förberedelserna inför börsintroduktionen, har vi bland annat ytterligare utvecklat bolagets strategi. Detta för att vi fullt ut ska kunna ta tillvara de möjligheter och hantera de utmaningar som väntar oss framgent. BioArctic står idag väl rustat för att driva våra projekt vidare mot ytterligare framgångsrika samarbeten och fortsatt tillväxt.

Börsintroduktionen den 12 oktober på Nasdaq Stockholm Mid Cap fick en hel del positiv uppmärksamhet i media. Sedan dess har ett intensivt arbete fortsatt med syftet att öka kunskapen om och intresset för BioArctic externt. Tillsammans med kollegor har jag träffat ett flertal investerare och deltagit i life science event både i Sverige, övriga Europa och USA. Det är glädjande och inspirerande att möta det fortsatt stora intresset för BioArctic även efter börsnoteringsprocessen.

Bland BioArctics fem projekt för behandling av patienter med tidig Alzheimers sjukdom ligger BAN2401, i samarbete med Eisai, längst fram. Den 21 december meddelade BioArctic att Fas 2b-studien med BAN2401 (studie 201) i 856 patienter med tidig Alzheimers sjukdom fortsätter mot final analys efter 18 månaders behandling. Antikroppen BAN2401, som selektivt binder amyloid-beta protofibriller, uppfyllde inte ADCOMS effektkriterierna (primary endpoint) vid 12 månaders interimsanalys baserad på en innovativ Bayesiansk design med höga krav för att passera effektkriterierna. Enligt ett förutbestämt studieprotokoll kommer prövningen fortsätta till avslutad studie och förbli blindad. 18 månader anses vara en mer relevant behandlingsperiod för att uppvisa en klinisk effekt av ett sjukdomsmodifierande läkemedel för Alzheimers sjukdom. Vi ser fram emot de fullständiga resultaten vid avslutad studie efter 18 månaders behandling, vilka förväntas bli tillgängliga under andra halvåret av 2018.

Forskningssamarbetet med AbbVie inom Parkinsons sjukdom är mycket intensivt och har inneburit att BioArctic har fått fler medarbetare, utökade resurser och möjlighet att driva BAN0805-projektet betydligt snabbare mot framtida kliniska studier. BioArctic har sedan bolaget grundades 2003 en robust patentstrategi. Under perioden beviljades patent i Europa för bolagets produktkandidat BAN0805 för Parkinsons sjukdom.

Bolagets behandling för komplett ryggmärgsskada, SC0806, genomgår kliniska prövningar i Fas 1/2 på specialistkliniker i Sverige och arbetet pågår för att inkludera kliniker i Finland, Estland och Norge. Idag finns ingen effektiv behandling för dessa patienter. Vi ser fram emot fortsatt arbete med våra viktiga aktiviteter inom detta behandlingsområde.

När jag ser tillbaka på året som har gått är jag stolt över att så mycket kan hända på så kort tid. Under 2017 tog vi det viktiga strategiska steget och genomförde en lyckad börsintroduktion – den största inom biotech sektorn i Sverige sedan år 2000. Samtidigt fortsatte vi att driva bolagets projekt inom tre behandlingsområden, alla med stora medicinska behov, väl i linje med våra mål. Avslutningsvis vill jag tacka alla investerare för förtroendet, samarbetspartners och alla medarbetare på BioArctic som har bidragit till ett framgångsrikt 2017.

Gunilla Osswald

VD och koncernchef, BioArctic AB

Kontakt

För ytterligare information vänligen kontakta:
Gunilla Osswald, VD, gunilla.osswald@bioarctic.se, tel 08 695 69 30
Jan Mattsson, CFO, jan.mattsson@bioarctic.se, tel 070 352 27 72

Presentation

BioArctic bjuder in till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media idag den 20 februari kl 9:30 – 10:30 (CET).

VD Gunilla Osswald och CFO Jan Mattsson presenterar BioArctic och kommenterar bokslutskommunikén samt svarar på frågor.

Webbcast: https://tv.streamfabriken.com/bioarctic-q4-2017
Telefonnummer från:
Sverige: + 46 (0)8 566 426 62
Belgien: + 32 240 406 35
Nederländerna: + 31 207 168 416
Norge: + 47 235 002 53
Schweiz: + 41 225 675 548
Storbritannien: + 44 203 008 9811
Tyskland: + 49 692 222 290 46
USA: + 1 855 831 5946

Om BioArctic

BioArctic AB (publ) är ett forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, som Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en behandling för komplett ryggmärgsskada. Bolaget fokuserar på nya typer av behandlingar inom områden med stort medicinskt behov.

Bolaget har hög vetenskaplig kompetens och erfarenhet av att utveckla läkemedel från idé till marknad via medarbetare och nyckelkonsulter. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimer- och Parkinsonprojektet. BioArctic bedriver i egen regi den kliniska utvecklingen inom området komplett ryggmärgsskada. Genom långvariga samarbetsavtal med globala läkemedelsbolag har BioArctic visat prov på hög kompetens och god förmåga att leverera innovativa läkemedelsprojekt.

Inom Alzheimers sjukdom samarbetar BioArctic med Eisai sedan 2005. Bolaget har ingått totalt tre forskningssamarbetsavtal och två licensavtal rörande antikropparna BAN2401 och BAN2401 ”back-up”. Det totala värdet av dessa avtal kan uppgå till 218 MEUR och därutöver tillkommer royaltybetalningar. Hittills har utbetalats cirka 47 MEUR. Inom Parkinsons sjukdom samarbetar BioArctic med AbbVie sedan 2016 då ett forskningsavtal ingicks inkluderande bland annat antikroppen BAN0805. AbbVie har rätt att förvärva en licens på att utveckla och kommersialisera antikropparna. Det totala värdet av avtalet kan uppgå till 755 MUSD och därutöver royaltybetalningar varav hittills har utbetalts 80 MUSD.

Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. För information om projekten se avsnittet Projektportfölj. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ticker: BIOA B).

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Christina Astréns, IR & Kommunikationsdirektör, försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018, kl. 08.00 CET.