Skip to content

BioArctics partner AbbVie utövar sin option att licensiera portföljen med alfa-synukleinantikroppar för Parkinsons sjukdom

Regulatoriskt

Stockholm den 2 november 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att bolaget erhållit skriftligt meddelande att AbbVie (NYSE: ABBV) utövar sin option att erhålla licens till portföljen med alfa-synukleinantikroppar i enlighet med det forsknings-, utvecklings-, options- och licensavtal som slöts den 15 september 2016, mellan BioArctic och AbbVie. Optionen är föremål för ansökan och prövning enligt amerikanska konkurrensregler.

BioArctic och AbbVie, ett globalt biofarmabolag, ingick 2016 ett strategiskt viktigt samarbete för att utveckla och kommersialisera BioArctics portfölj av antikroppar riktade mot alfa-synuklein för behandling av Parkinsons sjukdom och andra potentiella indikationer.

Parkinsons sjukdom är världens näst vanligaste neurologiska sjukdom och beräknas öka från dagens ca 6,2 miljoner patienter till ca 12,9 miljoner år 2040.1 Mutationer i genen för alfa-synuklein är starkt länkat till utveckling av Parkinsons sjukdom i det fåtal patienter som har en ärftlig form av sjukdomen. Vid den mer vanliga sporadiska formen av Parkinsons sjukdom så är ansamlingar av skadliga alfa-synuklein aggregat och intracellulära inlagringar (Lewykroppar) de karakteristiska neuropatologiska fynden.

BAN0805 är den av BioArctics alfa-synukleinantikroppar som kommit längst i utvecklingen. Den är utvecklad som en sjukdomsmodifierande behandling av Parkinsons sjukdom i syfte att potentiellt kunna påverka sjukdomens förlopp. Förberedelser pågår för en IND-ansökan för att starta den första studien med BAN0805 i USA under 2019.

Förutsatt positivt utfall av konkurrensprövningen i USA, innebär utövandet av licensoptionen att en milstolpsbetalning om 50 MUSD utfaller. Det totala aggregerade värdet av licensavtalet kan uppgå till 755 MUSD, plus royalties. Tidigare har 80 MUSD erhållits.

”AbbVie har visat ett stort engagemang för Parkinsons sjukdom och jag är stolt över att de har valt att utöva sin option att licensiera BioArctics alfa-synukleinantikroppar. Jag ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt partnerskap med ambitionen att ta fram en ny, innovativ, sjukdomsmodifierande behandling för att förbättra livskvaliteten för den stora grupp patienter som lider av Parkinsons sjukdom”, säger Gunilla Osswald, VD på BioArctic.

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, VD, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Christina Astrén, IR & Kommunikationsdirektör, BioArctic AB
E-post: christina.astren@bioarctic.se
Tel: 070 835 43 36

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 november 2018, kl. 02.30 CET.

Om Parkinsons sjukdom
Parkinsons sjukdom är en progressiv sjukdom i nervsystemet som förknippas med minskade dopaminnivåer i hjärnan. Skakningar och störningar i rörelseförmågan anses vara de patologiska kännetecknen på sjukdomen, men sjukdomen kännetecknas också av demens, depression, sömnsvårigheter och andra symtom. Som den näst största neurodegenerativa sjukdomen, efter Alzheimers sjukdom, drabbar Parkinsons sjukdom ett stort antal individer och närstående. Många som insjuknar i Parkinsons sjukdom är fortfarande i arbetsför ålder med omfattande ekonomiska konsekvenser för individen och samhället som följd. Patienter med Parkinsons sjukdom lider av en omfattande förlust av nervceller i en del av hjärnan som är associerad med rörelseförmågan. I dessa hjärnnervceller finns så kallade Lewykroppar som består av ansamlat felveckat alfa-synuklein. Alfa-synukleinaggregaten kan dessutom frisättas från cellerna och förflytta sig till närliggande celler, varigenom sjukdomen sprids från ett område i hjärnan till ett annat. Forskning har visat att mutationer i alfa-synukleingenen leder till Parkinsons sjukdom.

1)     Dorsey and Bloem, JAMA Neurology 2018;75:9-10

Om BioArctic
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ticker: BIOA B). www.bioarctic.se

Om AbbVie
AbbVie är ett forskande biofarmaföretag som arbetar för att utveckla innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar mot svåra sjukdomar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. AbbVie vill flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling, med människan som berörs i centrum. De bästa lösningarna skapar AbbVie tillsammans, och därför samarbetar bolaget med andra för att lösa framtidens hälsoutmaningar. AbbVies fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. För mer information besök www.abbvie.se och www.abbvie.com