Skip to content

BioArctic presenterar valberedningen

Regulatoriskt

Stockholm den 20 oktober 2023 – BioArctic AB:s (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) årsstämma antog vid årsstämman den 1 juni 2023 en instruktion för att utse valberedningen. Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av en representant vardera från de tre till röstetalet största aktieägarna, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i september 2023, samt styrelseordföranden (sammankallande).

Per den 30 september 2023 var de tre största ägarna Demban AB, Ackelsta AB och Fjärde AP-fonden.

De tre ägarna som ingår i valberedningen representerar tillsammans cirka 59 procent av aktierna och cirka 84 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningen utgörs av följande ledamöter:

  • Margareta Öhrvall, utsedd av Demban AB
  • Claes Andersson, utsedd av Ackelsta AB
  • Jannis Kitsakis, ordförande i valberedningen, utsedd av Fjärde AP-fonden

Valberedningen ska inför årsstämman 2024 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till styrelsens ordförande och ledamöter, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets hemsida, www.bioarctic.se

Aktieägare som vill lämna förslag till BioArctics valberedning inför årsstämman kan göra det via e-post till: ir@bioarctic.se (rubricera e-post med ”Valberedningen”) eller med brev till adressen: BioArctic AB, Att: Valberedningen, Warfvinges väg 35, 112 51 Stockholm. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 12 januari 2024.

BioArctics årsstämma 2024 kommer att hållas onsdagen den 22 maj 2024 klockan 16:30 i Stockholm. En begäran om att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit senast den
8 mars 2024 för att kunna tas in i kallelsen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Oskar Bosson, Vice President Communications and Investor Relations
Tel: 070 410 71 80
E-mail:
oskar.bosson@bioarctic.se

Om BioArctic
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stora medicinska behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med olika universitet är av stor vikt för BioArctic tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2023, klockan 08:30 (CET).