Skip to content

BioArctic presenterar valberedning och offentliggör finansiell kalender 2019

Regulatoriskt

Stockholm, den 6 november, 2018 – I enlighet med beslut vid årsstämman i BioArctic AB (publ) den 15 maj 2018 ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2019 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september 2018 och ber dem utse en representant vardera att utgöra valberedning. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska ytterligare aktieägare tillfrågas intill dess att valberedningen består av tre ledamöter.

De tre största ägarna utgjordes, per den 30 september 2018, av Demban AB, Ackelsta AB och Fjärde AP-fonden. Den sistnämnda ägaren har dock valt att avstå sin plats i valberedningen till förmån för Tredje AP-fonden, som var bolagets fjärde största ägare per den 30 september 2018.

I valberedningen, vars uppgift är att till bolagsstämman 2019 lägga fram förslag rörande stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till bolagets revisor samt förslag till principer för valberedningens sammansättning, ingår:

  • Margareta Öhrvall, utsedd av Demban AB
  • Claes Andersson, utsedd av Ackelsta AB
  • Gunnar Blix, utsedd av Tredje AP-fonden

Valberedningen utser inom sig ordförande. Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 63,15 procent av aktierna och cirka 85,09 procent av rösterna i bolaget (per den 30 september 2018).

Aktieägare som önskar lämna förslag till BioArctics valberedning kan göra det via e-post till: ir@bioarctic.se (rubricera e-post med ”Valberedningen) eller med brev till adressen: BioArctic AB, Att: Valberedningen, Warfvinges väg 35, 112 51 Stockholm, senast den 29 mars 2019.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida, www.bioarctic.se.

BioArctics årsstämma 2019 kommer att hållas tisdagen den 9 maj 2019, kl. 16.00, i Stockholm. En begäran om att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit senast den 8 mars 2019 för att kunna tas in i kallelsen.

Kommande informationstillfällen från BioArctic AB (publ):

Bokslutskommuniké 2018 14 februari 2019, kl. 08.00 CET
Offentliggörande av årsredovisning 2018 vecka 16, 2019
Delårsrapport januari – mars 2019 9 maj 2019, kl. 08.00 CET
Årsstämma 2019 9 maj 2019, kl. 16.00 CET
Delårsrapport januari – juni 2019 11 jul 2019, kl. 08.00 CET
Delårsrapport januari – september 2019 24 okt 2019, kl. 08:00 CET

För mer information vänligen kontakta:

Jan Mattsson, CFO
Tel: 070 352 27 72
E-post: jan.mattsson@bioarctic.se

Christina Astrén, IR och kommunikationsdirektör
Tel: 070 835 43 36
E-post: christina.astren@bioarctic.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2018, kl. 20.00 (CET).

Om BioArctic

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ticker: BIOA B). www.bioarctic.se