Skip to content

BioArctic ingår forskningssamarbete med Brain Biomarker Solutions in Gothenburg AB för utveckling av ny diagnostik för Alzheimers sjukdom

Regulatoriskt

Stockholm den 13 september 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att bolaget har tecknat ett forskningsavtal med Brain Biomarker Solutions in Gothenburg AB (BBS). BBS grundades av professorerna Kaj Blennow och Henrik Zetterberg, två internationellt kända forskare inom diagnostik av demenssjukdomar, samt Göteborgs universitet.

Forskningssamarbetet syftar till att utveckla nya och förbättrade diagnostiska metoder för Alzheimers sjukdom genom att identifiera och mäta nya biomarkörer i ryggvätska och blod. Målet är att bättre och säkrare kunna diagnostisera sjukdomen samt möjliggöra mer noggrann mätning av sjukdomsförloppet och kunna påvisa och följa effekten av nya läkemedel riktade mot amyloidpatologin. Detta utgör ett mycket stort behov från läkemedelsindustrins sida för att utveckla nya läkemedel.

Biomarkörer är ämnen i ryggvätska, blod eller andra vävnader som kan användas för diagnos av sjukdom samt mätning av dess utveckling. En intressant biomarkör som kommer att studeras i ryggvätska är protofibriller av amyloid-beta, ett biologiskt ämne som även finns i hjärnan hos Alzheimerpatienter och anses vara central för utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Ett mycket starkt stöd för denna hypotes är att BioArctics läkemedelskandidat BAN2401, som riktas just mot protofibriller av amyloid-beta, nyligen visat god klinisk effekt i en stor Fas 2b-studie.

De diagnostiska metoderna som utvecklas kan även ha en viktig roll vid utveckling av nya behandlingar för Alzheimers sjukdom och för att följa behandlingseffekten i kliniska prövningar. BBS kommer att till forskningssamarbetet tillföra sin långa erfarenhet av utveckling av diagnostiska metoder för Alzheimers sjukdom och sin kunskap om sjukdomen. BioArctic tillför sina egenutvecklade och patenterade antikroppar för mätning av biomarkörer och sin kunskap vad gäller interaktion med regulatoriska myndigheter. Projektresultaten kommer att ägas till lika delar av parterna som var och en står för sina egna kostnader. Vid en eventuell utlicensiering ska intäkterna delas lika mellan parterna.

Alzheimers sjukdom är ett stort och ökande medicinskt problem för patienter, anhöriga och samhället. Det finns ett stort behov av förbättrad diagnostik och marknaden har en stor potential. Den långsiktiga målsättningen med forskningssamarbetet är att utveckla diagnostiska produkter som kan kommersialiseras genom licensgivning eller annan affärsuppgörelse med möjlighet till framtida intäkter i form av royalties.

”Vi är mycket glada över detta viktiga samarbete som på sikt kan skapa en ny affärsmöjlighet för BioArctic och som dessutom kan förbättra möjligheten att ta fram nya läkemedel för Alzheimers sjukdom”, säger BioArctics VD Gunilla Osswald.

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, VD, BioArctic
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Christina Astrén, IR & Kommunikationsdirektör, BioArctic
E-post: christina.astren@bioarctic.se
Tel: 070 835 43 36

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 september 2018, kl. 10.00 CET.

Om Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom beräknas vara orsaken till cirka 50-60%1 av alla fall av demens och är därmed den vanligaste formen av demens med debut i vuxen ålder. Sjukdomen kännetecknas av att nervcellsdöd i hjärnan orsakar en progressiv försämring av minne och kognitiva färdigheter som intellektuell förmåga, språk, igenkänning och inlärningsförmåga. Sjukdomsutvecklingen vid Alzheimers sjukdom startar sannolikt flera år innan patienten uppvisar några kliniska symtom. Sjukdomen har också ett progressivt förlopp, vilket innebär att symtomen ökar vartefter som sjukdomen utvecklas. Sjukdomen försämrar livskvaliteten såväl för patienterna som för deras anhöriga. Det stora omvårdnadsbehovet innebär också stora kostnader för samhället.2 En sjukdomsmodifierande behandling som syftar till att stoppa eller bromsa sjukdomsutvecklingen måste därför sättas in innan nedbrytningen av hjärnan gått för långt.

1) Boken om Demenssjukdomar, Liber förlag 2013, s 12-13, Läkemedelsboken 2014 s 1088
2) World Alzheimer Report – Alzheimer’s Disease International, 2015

Om BioArctic
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO:BIOA B). www.bioarctic.se