BioArctic får anslag på en halv miljon kronor från Vinnova för ett gemensamt forskningsprojekt om den kommersiella potentialen för antikroppsbaserade PET-undersökningar

BioArctic utvecklar ny sjukdomsmodifierande behandling av Alzheimers sjukdom. En stor utmaning är begränsningarna hos de befintliga biomarkörer som speglar sjukdomens patologi, stadium och svårighetsgrad. Det finns därför ett behov av biomarkörer för att utvärdera den sjukdomsmodifierande effekten av läkemedel i kliniska prövningar.

Anslaget från Vinnova kommer att användas för ett forskningsprojekt inom Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics, där gruppen för molekylär geriatrik vid Uppsala universitet samverkar med BioArctic. I forskningsprojektet kommer företagets strategi att utnyttja bispecifika antikroppar för att öka upptaget i hjärnan av antikroppar via receptormedierad transcytos genom blod-hjärnbarriären att studeras. Tidigare resultat har visat på en upp till hundrafaldigt ökad koncentration i hjärnan. I den första studien användes den bispecifika antikroppen som en PET (positronemissionstomografi)-markör för att avbilda amyloid-beta patologi, det karaktäristiska kännetecknet för en hjärna som drabbats av Alzheimers sjukdom. (Sehlin et al. 2016). Så vitt vi vet är detta den första framgångsrika PET-liganden för centrala nervsystemet som är baserad på en antikropp.

Ännu större potential för den nya teknologin finns inom immunoterapi för neurodegenerativa sjukdomar eller hjärntumörer, där effekten av den terapeutiska antikroppen tros vara begränsad på grund av låg penetration till hjärnan.

”Vi är mycket tacksamma för anslaget till detta viktiga forskningsprojekt. Vi kommer att vidareutveckla denna PET-tracer för användning som biomarkör vid läkemedelsutveckling och som ett potentiellt framtida diagnostiskt hjälpmedel för Alzheimerpatienter”, säger Gunilla Osswald, vd för BioArctic AB.

For mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Osswald, vd, BioArctic AB
Lars Lannfelt, Senior Vice President University Collaborations och grundare, BioArctic AB
Tel 08 695 6930