Skip to content

BioArctic får anslag från EU:s Horizon 2020 för deltagande i forskningskonsortium för bättre diagnostiska verktyg och biomarkörer för Parkinsons

Regulatoriskt

Stockholm den 12 november 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) har beviljats ett anslag från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. Anslaget (Grant Agreement No. 813528) har erhållits för deltagande i ett europeiskt konsortium som ska verka för forskning i samverkan mellan läkemedelsindustrin och europeiska universitet. Konsortiets uppgift är också att utbilda nästa generations forskare och uppmuntra till entreprenörskap inom området diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar såsom Parkinsons sjukdom. Utbildningsdelen ligger inom ramen för Marie Sklodowska-Curies utbildningsinitiativ, ”Innovative Training Networks, PET Imaging of Alpha-Synuclein Fibril Formation”.

Det europeiska konsortiet består av ett tiotal deltagare från näringslivet och akademiska lärosäten. BioArctic har erhållit finansiellt stöd för en doktorandtjänst knuten till Uppsala universitet. På detta sätt bidrar BioArctic till utbildningen av unga forskare samtidigt som bolaget kan få tillgång till en teknologi som kan leda till ännu bättre diagnostiska verktyg och biomarkörer samt PET-ligander för proteinet alfa-synuklein. Forskningsinitiativet bidrar till utvecklingen av nya behandlingar för Parkinsons sjukdom.

”Detta europeiska forskningskonsortium är ett innovativt sätt att utbilda morgondagens forskare. Vi ser fram emot att samarbetet och vi är tacksamma för anslaget som även är en extern validering av BioArctics forskning och som inspirerar oss fortsatt ligga i framkant i området diagnostiska verktyg och biomarkörer för Parkinsons sjukdom. Ny kunskap förvärvad genom detta samarbetsinitiativ kommer att bidra till utvecklingen av bättre framtida behandlingar vilket gagnar Parkinsonpatienterna”, säger Gunilla Osswald, BioArctics VD.

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, VD, BioArctic
E-post:
gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Christina Astrén, IR & Kommunikationsdirektör, BioArctic
E-post: christina.astren@bioarctic.se
Tel: 070 835 43 36

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2018, kl. 08.00 (CET).

Om Parkinsons sjukdom
Parkinsons sjukdom är en progressiv sjukdom i nervsystemet som förknippas med minskade dopaminnivåer i hjärnan. Skakningar och störningar i rörelseförmågan anses vara de patologiska kännetecknen på sjukdomen, men sjukdomen kännetecknas också av demens, depression, sömnsvårigheter och andra symtom. Som den näst största neurodegenerativa sjukdomen, efter Alzheimers sjukdom, drabbar Parkinsons sjukdom ett stort antal individer och närstående. Många som insjuknar i Parkinsons sjukdom är fortfarande i arbetsför ålder med omfattande ekonomiska konsekvenser för individen och samhället som följd. Patienter med Parkinsons sjukdom lider av en omfattande förlust av nervceller i en del av hjärnan som är associerad med rörelseförmågan. I dessa hjärnnervceller finns så kallade Lewykroppar som består av ansamlat felveckat alfa-synuklein. Alfa-synukleinaggregaten kan dessutom frisättas från cellerna och förflytta sig till närliggande celler, varigenom sjukdomen sprids från ett område i hjärnan till ett annat. Forskning har visat att mutationer i alfa-synukleingenen leder till Parkinsons sjukdom.

Om PET
Positronemissionstomografi (PET) är en medicinsk avbildningsteknik som bygger på användning av isotopmärkta preparat, så kallade radioaktiva markörer, vilka möjliggör framtagning av tredimensionella bilder av exempelvis ämnesomsättningen och hur de olika preparaten, exempel binder till olika strukturer sig i kroppen.

Om Horizon 2020
Horizon2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro.

Om forskningsprojektet
Detta forskningsprojekt adresserar det vetenskapliga behovet av och utvecklar en PET-ligand som riktar sig mot alfa-synuklein i Parkinsons sjukdom vilket det råder ett akut behov av vid läkemedelsutveckling och klinisk diagnos. Ansamlat alfa-synuklein anses vara det patologiska kännetecknet för Parkinsons sjukdom. En framgångsrik ligand har potential att följa behandlingseffekten av sjukdomsmodifierande läkemedelskandidater i Parkinsons sjukdom och/eller att diagnostisera Parkinsons sjukdom i ett tidigt skede.

Projektet har erhållit anslag från EU:s Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogram inom ramen för Marie Sklodowska-Curies utbildningsinitiativ (Grant Agreement No. 813528).

Om Marie Skłodowska-Curie initiativ
Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) tillhandahåller stipendier för alla stadier av forskares karriärer – vare sig de är doktorander eller mycket erfarna forskare – och uppmuntrar rörlighet över nationsgränser och mellan forskningsområden liksom interdisciplinär rörlighet. MSCA gör det möjligt för forskningsinriktade organisationer (universitet, forskningscentra och företag) att ta emot talangfulla utländska forskare och skapa strategiska partnerskap med ledande institutioner runt om i världen.
Innovative Training Networks (ITN) är en typ av MSCA. ITN stödjer utvalda gemensamma program för forskarutbildning och/eller doktorandprogram som genomförs genom europeiska partnerskap mellan universitet, forskningsinstitutioner och icke-akademiska organisationer.

Om BioArctic
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential.
BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ticker: BIOA B). www.bioarctic.se