BAN2401 – Alzheimers sjukdom

BAN2401, en humaniserad monoklonal antikropp, binder selektivt till de lösliga, skadliga aggregaten av amyloid-beta, som anses medverka i den neurodegenerativa processen i Alzheimers sjukdom, och eliminerar dessa. Antikroppens unika profil är höggradigt selektiv för amyloid-beta oligomerer/protofibriller i hjärnan. BioArctics antagande är att BAN2401:s unika bindningsprofil är viktig och skiljer sig från andra amyloidbeta-antikroppar.

BAN2401 är under klinisk utveckling som bolagets första immunterapi som är utvecklad med BioArctics patenterade teknologi. Projektet bygger på forskning från Uppsala universitet. BioArctics partner Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen av BAN2401 för Alzheimers sjukdom. Eisai har startat Fas 3-studien Clarity AD med BAN2401 i tidig Alzheimers sjukdom.

BAN2401:s unika bindningsprofil bekräftades i de data som har presenterats under 2019 och resultaten stämmer väl överens med tidigare studier av BAN2401. Sammantaget stärker resultaten BioArctics övertygelse om att BAN2401:s unika bindningsprofil är viktig och att den skiljer sig från andra amyloidbeta-antikroppar. Detaljer om bindningsprofilen presenterades av professor Lars Lannfelt på AAIC-konferensen, (Alzheimer’s Association International Conference®) i juli 2019 och på CTAD-konferensen (Clinical Trials on Alzheimer’s Disease) i december 2019. BioArctic kommer att presentera ytterligare data på BAN2401:s egenskaper vid AAT-AD/PD-konferensen (Advances in Alzheimer’s and Parkinson’s Therapies, AAT-AD/PD™) i april 2020 i Wien.

I december 2019 meddelade BioArctic att bolaget har inlett ett utökat forskningssamarbete med Eisai i syfte att ytterligare fördjupa studierna kring den unika bindningsprofilen av läkemedelskandidaten BAN2401.

Klinisk utveckling av BAN2401 i tidig Alzheimers sjukdom

BAN2401 Fas 2b-studien (NLT01767311) i patienter med tidig Alzheimers sjukdom i USA, Kanada, EU, Japan och Sydkorea har avslutats. Under 2018 presenterades positiva och robusta 18-månaders resultat från BAN2401 Fas 2b-studien i 856 patienter med tidig Alzheimers sjukdom. Se pressmeddelandena från 6 juli, 25 juli och 25 oktober för mer information. Se sammanfattningen nedan för mer information om Fas 2b-studien med BAN2401.

Fas 2b-studien med BAN2401 var den första studien i sen klinisk fas som framgångsrikt visade potentiella sjukdomsmodifierande effekter på såväl klinisk effekt som minskad inlagring av amyloid-beta i hjärnan. Fas 2b-studien visade även effekt på neurodegenerativa biomarkörer. Dessa konsistenta resultat stärker BioArctics antagande att BAN2401:s unika bindningsprofil är viktig och skiljer sig från andra amyloidbeta-antikroppar. BioArctic presenterade data kring BAN2401:s bindningsprofil vid AAIC-konferensen i Los Angeles, USA, i juli 2019. Se posterpresentationen nedan för mer information.

I maj 2019 startade Eisai Fas 3-studien (Clarity AD) som är en global, placebokontrollerad, dubbelblind, randomiserad, parallellgruppsstudie med 1 566 patienter med tidig Alzheimers sjukdom med bekräftad amyloidpatologi i hjärnan. Dessa patienter har mild kognitiv störning med Alzheimerpatologi eller mild Alzheimers sjukdom. Patienterna fördelas jämnt mellan grupperna som får placebo eller aktiv substans. Patienterna doseras två gånger i månaden antingen med placebo eller med BAN2401 10 mg/kg. Primärt effektmått är förändringen jämfört med baslinjen i kognitions- och funktionsskalan Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes (CDR-SB) efter 18 månaders behandling. Förändringar i de kliniska skalorna AD composite score (ADCOMS) och AD Assessment Scale-Cognitive Subscale (ADAS-Cog) är viktiga sekundära effektmått tillsammans med amyloidnivåerna i hjärnan mätta med amyloid-PET. Enligt Eisai är målet att få studieresultat under 2022.

En öppen tilläggsstudie, utan placebokontroll, med fortsatt BAN2401-behandling med högsta studiedos för deltagarna i Fas 2b-studien pågår. På konferensen Clinical Trials on Alzheimer’s Disease (CTAD 2019) i San Diego i december 2019 presenterade Eisai data från studien. Fas 2b-förlängningsstudien innefattar en del av patienterna från Fas 2b-studien. Mätningar utförda i början av förlängningsstudien jämfördes med de tidigare mätningar som genomfördes när Fas 2b-studien avslutades. Patienterna i den öppna förlängningsstudien var utan behandling från det att Fas 2b-studien avslutats och till dess att förlängningsstudien startade. Data visade att den minskning av amyloid i hjärnan som skedde vid behandling med BAN2401 kvarstod efter avslutad behandling. Även minskningen i klinisk försämring jämfört med placebogruppen kvarstod efter avslutad behandling på de två högsta doserna av BAN2401.

Under 2019 har BAN2401 blivit utvald för utvärdering av Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC) och Eisai för ett Fas 3-program inom området prevention av Alzheimers sjukdom (AHEAD 3-45). Det planerade kliniska programmet kommer att inkludera individer som har hög risk att insjukna, eller befinner sig i ett mycket tidigt skede av sjukdomsförloppet. Programmet kommer att genomföras med finansiering från bland annat United States National Institute on Aging (NIA), vilket är en del av amerikanska National Institutes of Health (NIH), och Eisai. Enligt ACTC och Eisai kommer studien att starta under 2020.