BAN2401 – Alzheimers sjukdom

BAN2401, en humaniserad monoklonal antikropp, binder selektivt till de lösliga, toxiska aggregaten av amyloid-beta, som anses medverka i den neurodegenerativa processen i Alzheimers sjukdom, och eliminerar dessa. Antikroppens unika profil är höggradigt selektiv för amyloid-beta oligomerer/protofibriller i hjärnan. BioArctics antagande är att BAN2401:s unika bindningsprofil är viktig och särskiljer sig från andra antikroppar.

BAN2401 är under klinisk utveckling som bolagets första immunterapi som är utvecklad med BioArctics patenterade teknologi. Projektet bygger på forskning från Uppsala universitet. BioArctics partner Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen av BAN2401 för Alzheimers sjukdom. Eisai har startat Fas 3-studien Clarity AD med BAN2401 i tidig Alzheimers sjukdom.

Klinisk utveckling av BAN2401 i tidig Alzheimers sjukdom

BAN2401 Fas 2b-studien (NLT01767311) i patienter med tidig Alzheimers sjukdom i USA, Kanada, EU, Japan och Sydkorea har avslutats. Under 2018 presenterades positiva och robusta 18-månaders resultat från BAN2401 Fas 2b-studien i 856 patienter med tidig Alzheimers sjukdom. Se pressmeddelandena från 6 juli, 25 juli och 25 oktober för mer information. Se sammanfattningen nedan för mer information om Fas 2b-studien med BAN2401.

Fas 2b-studien med BAN2401 var den första studien i sen klinisk fas som framgångsrikt visade potentiella sjukdomsmodifierande effekter på såväl klinisk effekt som minskad inlagring av amyloid-beta i hjärnan. Fas 2b-studien visade även effekt på neurodegenerativa biomarkörer. Dessa konsistenta resultat stärker BioArctics antagande att BAN2401:s unika bindningsprofil är viktig och särskiljer sig från andra antikroppar. BioArctic presenterade nya data kring BAN2401:s bindningsprofil vid Alzheimer’s Association International Conference® 2019 (AAIC®) i Los Angeles, USA, i juli 2019. Se posterpresentationen nedan för mer information.

En öppen tilläggsstudie, utan placebokontroll, med fortsatt BAN2401-behandling med högsta studiedos för deltagarna i Fas 2b-studien pågår.

I maj 2019 startade Eisai Fas 3-studien (med namnet Clarity AD) som är en global, placebokontrollerad, dubbelblind, randomiserad, parallellgruppsstudie med 1566 patienter med tidig Alzheimers sjukdom med bekräftad amyloidpatologi i hjärnan. Dessa patienter har mild kognitiv störning med Alzheimerpatologi eller mild Alzheimers sjukdom. Patienterna fördelas jämnt mellan grupperna som får placebo eller aktiv substans. Patienterna doseras två gånger i månaden antingen med placebo eller med BAN2401 10 mg/kg. Primärt effektmått är förändringen jämfört med baslinjen i kognitions- och funktionsskalan Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes (CDR-SB) efter 18 månaders behandling. Förändringar i de kliniska skalorna AD composite score (ADCOMS) och AD Assessment Scale-Cognitive Subscale (ADAS-Cog) är viktiga sekundära effektmått tillsammans med amyloidnivåerna i hjärnan mätta med amyloid-PET. Enligt Eisai är målet att få studieresultat under 2022.

BAN2401 har blivit utvald för utvärdering av Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC) och Eisai i en kommande klinisk studie inom området sekundärprevention av Alzheimers sjukdom (A45-studien). A45-studien kommer att inriktas på de prekliniska (presymtomatiska) stadierna av Alzheimers sjukdom. Studien kommer att inkludera deltagare med normal kognitiv förmåga eller lättare kognitiv störning (”clinically normal subjects”), med förhöjda nivåer av amyloid i hjärnan och som löper förhöjd risk att utveckla mild kognitiv störning och Alzheimers sjukdom. Studien kommer att genomföras med finansiering från bland annat United States National Institute on Aging (NIA), vilket är en del av amerikanska National Institutes of Health (NIH), och Eisai. Enligt ACTC och Eisai kommer studien att inledas i början av 2020.