Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet på BioArctic ska vara långsiktigt och förebyggande och ska ses som en naturlig del i verksamheten, i det vi gör och i de beslut vi fattar.

Arbetsmiljöarbetet ska därför dels bedrivas som en naturlig del i det dagliga arbetet, dels som ett systematiskt arbetsmiljöarbete där BioArctic gör regelbundna undersökningar av arbetsmiljön samt löpande genomför och följer upp beslutade åtgärder.

Därutöver gör BioArctic årligen en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljön ska vara sådan att risk för ohälsa och olycksfall minimeras och att trivsel och utvecklingsmöjligheter möjliggörs för medarbetare.

Vi har nolltolerans mot alla former av mobbning och trakasserier. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och jämställdhet där vår värdegrund – Respekt, Engagemang, Samarbete och Ansvar sätter ramarna för hur vi agerar både mot varandra och mot externa kontakter. Tillsammans skapar vi bättre resultat och känner stolthet över BioArctics framgångar.